קריאה שנייה - הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס` 45), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏26 ‏יוני ‏2012 17:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

שכיב שנאן
אורי יהודה אריאל
מגלי והבה

נגד 1

יצחק וקנין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תיקון זה לחוק מבקר המדינה קובע כי מבקר המדינה שכהונתו הסתיימה בתום תקופתה יהיה רשאי לסיים ולהגיש, בתוך שלושה חודשים מיום סיום כהונתו, דין וחשבון או חוות דעת שהחל בהכנתם, ובלבד שמסר למבוקרים טיוטה של הדין וחשבון או חוות הדעת לפחות שלושה חודשים לפני תום הכהונה.

החוק המלא


  • חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 45), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ו' בתמוז התשע"ב (26 ביוני 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 479, מיום ה' בתמוז התשע"ב (25 ביוני 2012), עמ' 240.

    הוספת סעיף 8ג1.בחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958 [נוסח משולב]‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 92; התשע"א, עמ' 300., אחרי סעיף 8ב יבוא:"סמכות להשלמת דין וחשבון וחוות דעת8ג.מסר המבקר למבוקרים טיוטה של דין וחשבון או של חוות דעת והסתיימה כהונתו כאמור בסעיף 8(1), שלושה חודשים או יותר לאחר מסירת הטיוטה, יהיה מוסמך לסיים את הכנת הדין וחשבון או חוות הדעת ולהגישם בתוך שלושה חודשים מיום סיום כהונתו."
משוב א- א+