קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 44), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏25 ‏יוני ‏2012 19:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

איתן כבל
אמנון כהן
שלמה (נגוסה) מולה
שכיב שנאן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • מטרת החוק היא לקבוע כי ליושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת וכן ליושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת יהיו סמכויות של מבקר רשמי מכוח כהונתם.
  מבקר רשמי רשאי בכל עת וללא תיאום מוקדם, להיכנס לכל בית סוהר, לבדוק את התנאים שבו, את דרכי הטיפול באסירים ואת ניהולו התקין של בית הסוהר.
  פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל”ב-1971, קובעת כי שופטים והיועץ המשפטי לממשלה הינם מבקרים מכוח כהונתם ובנוסף ממנה השר לביטחון פנים מבקרים רשמיים פרסונליים.
  כאמור, החוק החדש מוסיף את יושבי ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת וועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת כמבקרים רשמיים מכוח כהונתם.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 44), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום ה' בתמוז התשע"ב (25 בינוי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 471, מיום ט' בסיוון התשע"ב (30 במאי 2012), עמ' 212.

  תיקון סעיף 721.בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשע"ב, עמ' 410., בסעיף 72, לפני "לשופט של בית המשפט העליון" יבוא "ליושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ליושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,", ובסופו יבוא "מבקר רשמי לפי סעיף זה יישא תעודה מתאימה".תיקון סעיף 72א2.בסעיף 72א לפקודה, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג)בכל בית סוהר תהיה רשימה של שמות המבקרים הרשמיים שמונו לפי סעיף 71 ורשימה של תפקידי מבקרים רשמיים מכוח כהונתם לפי סעיף 72; הנציב יעדכן את הרשימה מעת לעת."
משוב א- א+