קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 129), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏25 ‏יוני ‏2012 17:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

יצחק וקנין
אופיר אקוניס
מגלי והבה
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

מוחמד ברכה
שכיב שנאן
משה כחלון

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • סעיף 152 לפקודת העיריות קובע מספר תנאים, אשר בהתקיימם מחויבת עיריה להקים ועדה חקלאית, שתפקידה לייעץ למועצת העיריה בכל עניין חקלאי, להגיש לה הצעות להחלטות בנושאים חקלאיים ולבצע את החלטות המועצה ככל שנדרש ממנה. על-פי המצב שקדם לתיקון היה הליך הבחירות לוועדה חקלאית מנוהל באמצעות פקיד בחירות שממנה שר הפנים.
  תיקון זה מעביר את הפיקוח על בחירת נציגי החקלאים בוועדה ואת ביצוע הבחירות לאחריות הרשויות המקומיות, וזאת משום שמדובר בהליך פנימי במסגרת הרשות המקומית.
  נקבע הרכבו של הצוות שיופקד על ניהול הבחירות מטעם הרשות המקומית, על-מנת להבטיח כי הליך הבחירה יתקיים כחוק ובצורה מקצועית והוגנת. הצוות יכלול שני עובדי עיריה בכירים ואת היועץ המשפטי לעיריה או נציגו מקרב עובדי לשכתו, וכן שני נציגים מטעם ארגוני החקלאים. כמו כן, מבקר העיריה או נציגו מקרב עובדי לשכתו ישמש כמשקיף.
  התיקון קובע מסגרת זמנים לבחינת הצורך בהקמת ועדה חקלאית ומסמיך את שר הפנים לדרוש ולקבל כל מידע רלוונטי לעניין משר החקלאות והוועדה החקלאית היוצאת.
  כן תוקנה ההגדרה ”חקלאי”, כך שתכלול אדם שהחזיק ועיבד אדמה חקלאית שנה לפחות לפני יום הבחירות למועצה.
  במסגרת התיקון נקבע כי הוועדות החקלאיות שייבחרו לראשונה לפי תיקון זה יכהנו במשך תקופת כהונתן של המועצות המכהנות ביום התחילה והמועצות שיכהנו אחריהן, כלומר עד לבחירות לרשויות המקומיות שייערכו בשנת התשע”ט. זאת, כיוון שאין טעם בניהול הליך בחירות לוועדות חקלאיות שיכהנו רק כשנה ומחצה, עד הבחירות לרשויות המקומיות בשנת התשע”ד.
  במקביל, מורה החוק על תיקון צווי הכינון של המועצות המקומיות כך שהסדר דומה יחול גם עליהן.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 129), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום ה' בתמוז התשע"ב (25 ביוני 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 680, מיום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012) [הונחה על שולחן הכנסת ביום ט' באייר התשע"ב (1 במאי 2012)], עמ' 782.

  תיקון סעיף 1511.בפקודת העיריות‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ב, עמ' 235. (להלן – הפקודה), בסעיף 151 –(1)בהגדרה "חקלאי", בפסקה (2), במקום "היום הקובע" יבוא "יום הבחירות האחרונות למועצה";(2)ההגדרה "היום הקובע" – תימחק.תיקון סעיף 1522.בסעיף 152 לפקודה, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג)שר החקלאות ופיתוח הכפר וכן הוועדה, אם הוקמה, ימסרו לשר, לפי בקשתו, כל ידיעה הדרושה לו לעניין סעיף זה, לרבות ידיעה בדבר מספר החקלאים ובדבר היקף שטח האדמה החקלאית בעירייה.(ד)בתוך שלושה חודשים מיום תחילת כהונת המועצה, יבחן השר אם מתמלאים לגבי העירייה התנאים המפורטים בסעיף קטן (א) המחייבים הקמת ועדה או אם יש להקים בעירייה ועדה לפי סעיף קטן (ב); נוכח כי יש להקים באותה עירייה ועדה, יורה לראש העירייה, לפתוח בהליכים להקמתה."תיקון סעיף 1533.בסעיף 153(ב) לפקודה, במקום "שבתוספת השנייה" יבוא "שבתוספת השלישית".תיקון סעיף 1544.בסעיף 154(א) לפקודה, במקום "הבחירות של נציגי החקלאים" יבוא "העירייה תערוך את הבחירות של נציגי החקלאים בהתאם להוראות התוספת השלישית; הבחירות".תיקון סעיף 1565.בסעיף 156 לפקודה, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "הוותיק שבין חברי הוועדה, ובין בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם".החלפת סעיף 1576.במקום סעיף 157 לפקודה יבוא:"רציפות כהונה157.ועדה שהסתיימה תקופת כהונתה כאמור בסעיף 163, תמשיך בתפקידה עד תום שבעה חודשים מיום תחילת כהונת המועצה או עד שתוקם ועדה חדשה, לפי המוקדם."תיקון התוספת השלישית7.בתוספת השלישית לפקודה –(1)במקום "(סעיף 153)" יבוא "(סעיפים 153 ו-154)";(2)במקום סעיפים 1 ו-2 יבוא:"צוות הבחירות 1.(א)ראש העירייה יקים, בתוך 30 ימים מיום קבלת הוראת השר כאמור בסעיף 152(ד) לפקודה, צוות לניהול בחירת נציגי החקלאים בוועדה החקלאית (בתוספת זו – צוות הבחירות והוועדה, בהתאמה).(ב)חברי צוות הבחירות יהיו: (1)שני עובדי עירייה בכירים שימנה ראש העירייה באישור מועצת העירייה, ואחד מהם יהיה יושב ראש הצוות;(2)היועץ המשפטי לעירייה או נציגו מקרב עובדי לשכתו;(3)שני נציגים של ארגוני חקלאים שימנה יושב ראש הוועדה היוצאת, ואם מוקמת ועדה לראשונה – שני נציגים של ארגון חקלאים המייצג 25 אחוזים לפחות מהחקלאים בתחום העירייה, שימנה ראש העירייה.(ג)מבקר העירייה או נציגו מקרב עובדי לשכתו יהיה משקיף לעבודת צוות הבחירות.רשימת חקלאים2.(א)לא יאוחר מהיום ה-15 מיום מינוי חברי צוות הבחירות, יפרסם צוות הבחירות בתחום העירייה את רשימת החקלאים לעניין הבחירות; ברשימת החקלאים יירשם מי שהיה חקלאי ביום היבחרה של המועצה.(ב)שר החקלאות ופיתוח הכפר יעביר לצוות הבחירות, לפי בקשתו, מידע באשר לחקלאים שמתקיימים בהם התנאים המפורטים בהגדרה "חקלאי" שבסעיף 151 לפקודה.";(3)בסעיף 3, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות";(4)בסעיף 4, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות" ובמקום "שפקיד הבחירות" יבוא "שצוות הבחירות";(5)בסעיף 5, בכל מקום, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות" ובמקום "ופקיד הבחירות" יבוא "וצוות הבחירות";(6)בסעיף 6, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";(7)בסעיף 7, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות";(8)בסעיף 8, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";(9)בסעיף 9, במקום "מהיום ה-10 מתום המועד להגשת הדרישה לקיים בחירות יחסיות" יבוא "מהיום ה-22 מיום פרסום רשימת החקלאים";(10)במקום סעיף 10 יבוא:"מועד הבחירות10.הבחירות יתקיימו לא יאוחר מהיום ה-70 ממינוי חברי צוות הבחירות; צוות הבחירות יקבע את מועד הבחירות לאחר שנקבע מספר חברי הוועדה.";(11)בסעיף 12, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";(12)בסעיף 13, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "יושב ראש צוות הבחירות";(13)בסעיפים 15 ו-17, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות".הוראת מעבר8.על אף הוראות סעיף 152(ד) לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, וסעיף 163 לפקודה – (1)שר הפנים יפעיל את סמכותו לפי סעיף 152(ד) האמור, לראשונה לאחר יום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), בתוך 60 ימים מיום התחילה;(2)תקופת כהונתה של ועדה חקלאית שהוקמה עקב הוראה שנתן שר הפנים לפי פסקה (1) תהיה למשך תקופות כהונתן של המועצה המכהנת ביום התחילה והמועצה שתכהן אחריה.תיקון צווי כינון9.שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (א), התשי"א–1950‏ ק"ת התשי"א, עמ' 178., וצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג–1953 ק"ת התשי"ג, עמ' 1174., בהתאם לחוק זה ובשינויים המחויבים, בתוך שישים ימים מיום התחילה.
משוב א- א+