אישור החוק - הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס` 10), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏18 ‏יוני ‏2012 20:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

מוחמד ברכה
עפו אגבאריה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • בחוק נדחה בשנית המועד האחרון בו גופים פרטיים יהיו חייבים לבצע התאמות נגישות במקומות ציבוריים שהם בניין קיים מ-1 בנובמבר 2015 ל-1 בנובמבר 2017; כמו כן נדחה המועד האחרון בו גופים פרטיים יהיו חייבים לבצע התאמות נגישות לשירות מ-1 בנובמבר 2012 ל-1 בנובמבר 2015.

החוק המלא


  • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 10), התשע"ב–2012
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ח בסיוון התשע"ב (18 ביוני 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 336, מיום כ"ד בתמוז התש"ע (6 ביולי 2010), עמ' 202.

    תיקון סעיף 19ט1.בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התש"ע, עמ' 619. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 19ט(ג) –(1)בפסקה (2), במקום "תשע שנים" יבוא "11 שנים";(2)בסיפה, במקום "י"ט בחשוון התשע"ו (1 בנובמבר 2015)" יבוא "י"ב בחשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017)".תיקון סעיף 19יב2.בסעיף 19יב(ג) לחוק העיקרי –(1)בפסקה (2), במקום "שש שנים" יבוא "תשע שנים";(2)בסיפה, במקום "ט"ז בחשוון התשע"ג (1 בנובמבר 2012)" יבוא "י"ט בחשוון התשע"ו (1 בנובמבר 2015)".
משוב א- א+