אישור החוק - הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון מס` 2), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏11 ‏יוני ‏2012 18:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

שכיב שנאן
אילן גילאון

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס”ח–2008 נועד להקל על חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה לפי תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ”א 38), באמצעות הורדת רף ההסכמה הדרוש על-פי חוק המקרקעין, התשכ”ט–1969 לביצוע עבודה ברכוש המשותף מכוח תוכנית החיזוק.
  התיקון קובע כי המפקח על רישום מקרקעין יוכל לאשר ביצוע עבודה ברכוש המשותף, שמטרתה הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חנייה והצמדתם לדירות חדשות שיתווספו מכוח תוכנית החיזוק, גם לפי הסכמה של שני-שלישים מבעלי הדירות, ששני-שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, וזאת במקום הסכמת כלל בעלי הדירות הדרושה כיום.
  כמו כן, התיקון מחיל מנגנון דומה בנוגע לעבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש לפי תוכנית החיזוק, אך לצורך כך תידרש הסכמה של ארבע חמישיות מבעלי הדירות, שארבע חמישיות מהרכוש המשותף צמודות לדירותיהם. בהחלטה לעניין זה ישקול המפקח, בין היתר, את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל הדירה המתנגד לביצוע העבודה כאמור.
  כמו כן נקבע כי כאשר המפקח על רישום מקרקעין סבור כי נדרשת חוות דעת של שמאי מקרקעין לצורך קבלת החלטה בתביעה לפי החוק, הוא יפעל למינויו של שמאי הנכלל ברשימת השמאים לפי חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס”ו–2006.
  במטרה להסיר חסם משמעותי נוסף, נקבע כי מוסד תכנון לא יתנה קבלת היתר לביצוע עבודה ברכוש המשותף לפי תוכנית החיזוק בהתקנת מקומות חנייה כנדרש, אם מצא כי לא ניתן להתקינן בתחום הנכס המחוזק. עם זאת, מוסד התכנון יהיה רשאי לחייב את מבקש ההיתר להשתתף בהתקנתם של מקומות חנייה נוספים בחניון ציבורי באזור הנכס, בסכום שיקבע שמאי מטעם מוסד התכנון. הסכומים שיתקבלו במוסד התכנון יופקדו בחשבון נפרד וישמשו אך ורק למטרה שלשמה נועדו. אם לא יותקנו מקומות החנייה בחניון הציבורי כאמור בתוך עשר שנים ממועד מתן ההיתר, יוחזרו הסכומים האמורים למבקש ההיתר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

החוק המלא


 • חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון מס' 2), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשע"ב (11 ביוני 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 459, מיום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012), עמ' 165.

  תיקון סעיף 51.בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח–2008‏ ס"ח התשס"ח, עמ' 154; התשע"א, עמ' 202. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5(א), אחרי "או יותר" יבוא "לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חנייה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור,". הוספת סעיף 5א2.אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:"הריסת בניין קיים והקמתו מחדש 5א.(א)ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית החיזוק, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו; בהחלטה כאמור ישקול המפקח, בין היתר, את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד לביצוע העבודה כאמור והשלכותיהן; הוראות סעיף 5(ב) ו-(ג) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.(ב)דירה שנוספה לבניין בעת בנייתו מחדש בהתאם להוראות סעיף זה תהא בבעלותם של מי שערב ביצוע העבודה כאמור בסעיף קטן (א) היו בעלי דירות בבית המשותף, לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה."הוספת סעיף 6א3.אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:"חוות דעת שמאי מקרקעין6א.(א)ראה מפקח, כי לשם קבלת החלטה בתביעה לפי סעיפים 5 ו-5א, נדרשת חוות דעת בעניין שבמומחיות של שמאי מקרקעין, יפנה ליושב ראש הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי כהגדרתה בחוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו–2006‏ ס"ח התשס"ו, עמ' 171., כדי שימנה, לשם מתן חוות הדעת, שמאי הנכלל ברשימת השמאים כאמור בסעיף 2ב לאותו חוק.(ב)שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבינוי והשיכון, יקבע הוראות~לעניין פניות ליושב ראש הוועדה ומינוי שמאי כאמור בסעיף קטן (א), וכן, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, הוראות לעניין קביעת שכרו של שמאי שמונה כאמור."תיקון חוק התכנון והבניה
משוב א- א+