אישור החוק - הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס` 3), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏29 ‏מאי ‏2012 19:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 3), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ח' בסיוון התשע"ב (29 במאי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 448, מיום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012), עמ' 124.

    תיקון סעיף 201.בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002‏ ס"ח התשס"ג, עמ' 216; התשס"ה, עמ' 751., בסעיף 20, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג)על סכום האגרה המשולמת בעד רישיון להחזקת כלב מסורס או מעוקר ייווסף סכום של 300 שקלים חדשים בעד רישיון להחזקת כלב שאינו כלב כאמור (בסעיף זה – הסכום הנוסף); הסכום הנוסף יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם להוראות לעדכון האגרה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).(ד)על אף האמור בסעיף קטן (ג), המנהל רשאי – (1)להורות בנוהל כי מתן רישיון להחזקת כלב שאינו מסורס או מעוקר יהיה פטור מתשלום הסכום הנוסף בשל גיל או בשל מצב בריאותי של הכלב;(2)לפי בקשה בכתב של מחזיק הכלב ומנימוקים שיירשמו – לפטור אותו מתשלום הסכום הנוסף, ורשאי הוא לדרוש מסמכים להוכחת קיומם של התנאים לפטור, אם מצא שמתקיים אחד מאלה:(א)עקב מצבו הבריאותי של הכלב, סירוס או עיקור יסכן בסבירות גבוהה את חייו;(ב)הכלב רשום ככלב טהור גזע בתאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו, לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין היתר לאסוף ולנהל נתונים של כלבים טהורי גזע, והוכר על ידי ארגון בין-לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות ובמסחר בין-לאומיים בכלבים טהורי גזע."תחילה2.תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
משוב א- א+