קריאה שנייה - הצעת חוק הספורט (תיקון מס` 8), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏29 ‏מאי ‏2012 19:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • התיקון מבהיר שדי בכך שספורטאים יבוטחו על ידי גוף אחד בלבד לצורך השתתפותם בתחרויות ספורט על מנת לעמוד בדרישות החוק. בנוסף, הסעיפים העוסקים במעבר ספורטאים מקבוצה לקבוצה שונו כך שספורטאים בני 15 עד 17 שנים יוכלו להודיע שברצונם לעבור לאגודת ספורט אחרת בשני מועדים: אם יודיעו על כך בזמן הפגרה- יעברו בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם ימסרו את ההודעה במחצית הראשונה של עונת הספורט- יעברו בתום אותה עונה. כמו כן, אוחדו ההוראות בנושא זה לעניין ספורטאים שגילם למעלה מ-17 שנים כך שספורטאים אלה יוכלו לבקש בפגרה לעבור מאגודת ספורט אחת לאחרת כאשר לצורך המעבר תיקבע תקופת הסגר בתקנון אגודת הספורט ובלבד שלא תעלה על עונת ספורט אחת. התנאים למעבר בין אגודות הספורט, לרבות תשלום גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבור, ייקבעו בתקנון על בסיס גיל הספורטאים, תקופת פעילותם באגודה שממנה הם מבקשים לעבור והמשאבים שהושקעו באימונם ובקידומם. עוד נקבע כי יש לחייב אגודות ספורט למסור לספורטאים קטינים שטרם מלאו להם 17 שנים בעת הצטרפותם לאגודה, מידע בדבר זכויותיהם לפי כל דין ובהתאם לתקנון, בין היתר בעניין אפשרויות המעבר, לפי הוראות שיקבע שר התרבות והספורט.

החוק המלא


  • חוק הספורט (תיקון מס' 8), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ח' בסיוון התשע"ב (29 במאי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 435, מיום ט"ז בטבת התשע"ב (11 בינואר 2012), עמ' 85.

    תיקון סעיף 71.בחוק הספורט, התשמ"ח–1988‏ ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"א, 1031. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7(א), בסופו יבוא "ביטח אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת – יהיו הגופים האחרים פטורים מביטוח כאמור.".תיקון סעיף 11א 2.בסעיף 11א לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א1) – (א)האמור בו יסומן כפסקה "(1)", ובה, המילה "בפגרה" – תימחק, ובמקום הסיפה החל במילה "בסיומה" יבוא "כמפורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה – בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט – בסיומה של אותה עונה.";(ב)אחרי פסקה (1) יבוא:"(2)בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א4), ספורטאי כאמור בפסקה (1) יוכל להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של אותה עונה.";(2)אחרי סעיף קטן (א4) יבוא:"(א5)בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו.";(3)במקום סעיפים קטנים (ב) עד (ב2) יבוא:"(ב)ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל, באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת.(ב1)התנאים למעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאחרת כאמור בסעיף קטן (ב), לרבות תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבור, ותקופת ההסגר ייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, על בסיס שיקולים אלה:(1)גיל הספורטאים;(2)תקופת פעילותם של הספורטאים באגודה שממנה הם מבקשים לעבור;(3)המשאבים שהושקעו באימונם ובקידומם של הספורטאים."
משוב א- א+