שם החוק - הצעת חוק אוויר נקי (תיקון מס` 2 והוראת שעה), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏29 ‏מאי ‏2012 18:53

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

ראלב מג`אדלה

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק אוויר נקי, התשס”ח–2008 מחייב מקורות פליטה גדולים שהוגדרו בחוק בקבלת היתר פליטה כתנאי לפעילותם. הליך מתן היתר הפליטה כולל מספר שלבים, ובהם פרסום טיוטת ההיתר להערות הציבור.
  תיקון זה מבטל את החובה המוטלת על הממונה להמתין 100 ימים בין פרסום טיוטת היתר הפליטה לבין מתן ההיתר, שכן ישנם מקרים שבהם המתנה מעין זו היא מיותרת.
  כמו כן נקבע, כהוראת שעה למשך שנה, כי במקרים מיוחדים הממונה יהיה רשאי לקצר את משך הזמן שבו הציבור רשאי להעביר את הערותיו לטיוטת ההיתר לתקופה שלא תפחת מ-21 ימים, במקום 45 ימים הניתנים לציבור בדר”כ, וזאת כאשר מבקש היתר הפליטה הגיש בקשה לכך בכתב וצירף לבקשתו אישור בכתב, מאת המנהל הכללי של המשרד הממשלתי שפעילות מקור הפליטה מצויה בתחום אחריותו, לפיו הבקשה נועדה לאפשר מתן שירות חיוני או הספקת מצרך חיוני, שעיכוב בהספקתו עלול לגרום נזק חמור לכלל הציבור, ולא ניתן להמתין 45 ימים עד לקבלת ההערות טרם קבלת ההחלטה בדבר מתן ההיתר.
  הוראת שעה זו נועדה, לטענת הממשלה, בין היתר, לאפשר הליך מקוצר למתן היתרי פליטה לטורבינות גז לייצור חשמל, כדי להתגבר על המחסור הצפוי בחשמל בתקופה הקרובה.

החוק המלא


 • חוק אוויר נקי (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום ח' בסיוון התשע"ב (29 במאי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 689, מיום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012), עמ' 848.

  תיקון סעיף 21 1.בחוק אוויר נקי, התשס"ח–2008‏ ס"ח התשס"ח, עמ' 752; התשע"א, עמ' 749. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 21 –(1)בסעיף קטן (ב), המילים "לפחות מאה ימים לפני המועד שבו בכוונתו לתת את ההיתר" – יימחקו;(2)בסעיף קטן (ו), אחרי "לא ייתן היתר פליטה אלא לאחר", יבוא "שחלף המועד להגשת הערות לפי סעיף קטן (ה) ולאחר".הוראת שעה2.בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום כ"ב בסיוון התשע"ג (31 במאי 2013), יקראו את סעיף 21 לחוק העיקרי כך שאחרי סעיף קטן (ה) יבוא: "(ה1)
משוב א- א+