החלטה בדבר תיקון טעות בחוק - החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012 - הצבעה

‏יום שני ‏21 ‏מאי ‏2012 20:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

שכיב שנאן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק נועד ליצור נדבך חשוב נוסף בשקיפות המידע הסביבתי בישראל, כך שמידע על פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת, על ידי מפעלים, יהיה נגיש לכל באמצעות האינטרנט. החוק מניח כי הבאת מידע זה לידיעת הציבור תיצור תמריץ למפעלים לצמצם את פליטת המזהמים לסביבה ותאפשר לציבור לפקח ביתר יעילות על מעשיהם ומחדליהם של המפעלים. הנתונים גם יאפשרו לגופי האכיפה לגבש מדיניות ראויה ולפקח ביתר יעילות על פעילות מזהמת.
    החוק מטיל על מפעלים המנויים בתוספת השניה לחוק (אשר לפי הנסיון בעולם אחראים לכ-90% מפליטות המזהמים והעברות הפסולת לסביבה) חובת דיווח שנתית לגבי פסולת וכמויות חומרים מזהמים, המנויים בתוספת הראשונה לחוק (כ-116 חומרים וקבוצות חומרים), אשר נפלטו או הועברו לסביבה מהמפעלים. על המפעלים מוטלת אחריות לדווח על-פי שיטת חישוב מיטבית המביאה לדיווח אמין, עקבי ומהימן ככל הניתן. יוקם מרשם פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת ממפעלים לסביבה, שבו ייכללו דיווחים שנתיים אלה, אשר יהיה נגיש לציבור ללא תשלום באמצעות האינטרנט. כן תפורסם באינטרנט רשימת מצאי שיערוך המשרד להגנת הסביבה, אשר תכלול מידע על חומרים מזהמים, שפכים ופסולת אשר נפלטו לסביבה ממקורות שונים, כגון תחבורה על כל ענפיה, חקלאות ומקורות זיהום קטנים. המידע שיתפרסם יעודכן לפחות אחת לשנה.
    החוק מאמץ את העקרונות שנקבעו ב”פרוטוקול קייב”, העוסק בנושא זה ונותן בידי המשרד להגנת הסביבה כלים מנהליים ופליליים לשם אכיפת החובות הקבועות בו. עיצוב הנורמות הפרטניות ליישום החוק ייעשה תוך שיתוף הציבור בהליכי גיבושן.
    כן נכללה בחוק מסגרת שתאפשר למשרד להגנת הסביבה להעריך את היעילות הסביבתית של מפעלים ולפרסם לציבור, לראשונה בישראל, דירוג של מפעלים לפי יעילותם הסביבתית.
משוב א- א+