קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 191), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏21 ‏מאי ‏2012 19:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

נסים זאב
רונית תירוש
רוברט אילטוב
משה גפני
שכיב שנאן
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אורי יהודה אריאל

נגד 13

מגלי והבה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה קובע הכרה לצרכי מס בתרומות הניתנות למוסדות ציבוריים. משמעות ההכרה היא מתן זיכוי בשיעור של עד 35% מגובה התרומה בתשלומי המס שמשלם התורם על הכנסתו. מוסד ציבורי מוגדר בסעיף 9(2) לפקודה כ”חבר בני אדם...המקיימים ופועלים למטרה ציבורית...”.
    החוק קובע כי המטרה של ”עידוד התיישבות” תוכר כ”מטרה ציבורית” וצורך חוק זה, ולפיכך ניכוי המס הניתן בסעיף 46(א) יחול לגבי תרומות הניתנות למוסדות ציבוריים הפועלים להגשמת עידוד התיישבות.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 191), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 453, מיום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012), עמ' 146.

    תיקון סעיף 91.בפקודת מס הכנסה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ב, עמ' 202., בסעיף 9(2)(ב), בהגדרה "מטרה ציבורית", אחרי "חינוך," יבוא "עידוד התיישבות,".
משוב א- א+