אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 43), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏14 ‏מאי ‏2012 21:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

מנחם אליעזר מוזס
שכיב שנאן

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • מטרת החוק הינה לקבוע כי נציב שירות בתי הסוהר רשאי, לאחר התייעצות עם גורמי המודיעין הרלוונטיים, להגביל את מספר עורכי הדין איתם רשאים קבוצת אסירים או אסיר מסוים להיפגש במשך תקופה מסוימת, אם היה לו חשד ממשי כי הפגישות לא נועדו לשם קבלת שירות מקצועי, והן מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר. זאת, מבלי לפגוע בזכותו הבסיסית של כל אסיר להיוועץ בעורך דין ובזכותו לבחור את עורך הדין עמו הוא מעוניין להיפגש. כן מוצע לקבוע מנגנוני ערעור וביקורת שיפוטית על החלטת הנציב.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 43), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ב באייר התשע"ב (14 במאי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 662, מיום ה' באדר התשע"ב (28 בפברואר 2012), עמ' 398.

  הוספת סעיף 45א11. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשע"ב, עמ' 377. (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 45א יבוא: "הגבלת פגישת אסיר עם כמה עורכי דין45א1.(א)בסעיף זה –"אסיר" – למעט עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום או נאשם העצור עד תום ההליכים המשפטיים לפי סעיף 21 לחוק המעצרים;"ארגון טרוריסטי" – כהגדרתו בפקודת מניעת טרור ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 73.;"עורך דין" – כהגדרתו בסעיף 45א.(ב)ראה הנציב כי קבוצת אסירים מסוימת הנמנים עם ארגון טרוריסטי או שהורשעו בעבירה המנויה בתוספת הראשונה א', או אסיר מסוים אף אם לא התקיימו בו תנאים כאמור, נפגשים עם כמה עורכי דין, באופן המעלה חשד ממשי כי הפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי בהתאם לסעיף 45(א), והיה לו חשד ממשי כי פגישות אלו מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר, רשאי הוא להורות על הגבלת מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים (בסעיף זה – תקופת ההגבלה); החלטת הנציב תינתן לאחר שעיין בעמדת ראש חטיבת מודיעין בשירות בתי הסוהר, וכן, לפי העניין, בעמדת ראש חטיבת מודיעין במשטרת ישראל או ראש החטיבה בשירות הביטחון הכללי המופקד על הנושא.(ג)אסיר שהוטלה עליו הגבלה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיפגש, בכל שלושים ימים במהלך תקופת ההגבלה, עם מספר עורכי הדין שקבע הנציב, ורשאי הוא, בכל שלושים ימים, להיפגש עם עורכי דין אחרים, ובלבד שמספרם בכל שלושים ימים לא יעלה על המספר שקבע הנציב.(ד)הנציב רשאי, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך, להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.(ה)בית המשפט המחוזי רשאי להורות על הארכת תקופת ההגבלה לאחר שהוארכה לפי סעיף קטן (ד) לתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים, כל אחת, אם הוגשה בקשה לכך על ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה; על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן זה רשאים הצדדים לערער לפני בית המשפט העליון, שידון בעניין בשופט אחד.(ו)החלטת בית משפט שניתנה לפי סעיף זה, תובא לידיעת קבוצת האסירים או האסיר, בלא דיחוי.(ז)על הוראת הנציב לפי סעיף קטן (ב) או (ד) רשאי אסיר, שההגבלה הוטלה עליו בשל היותו חלק מקבוצת אסירים, לפנות לנציב בבקשה לעיון חוזר אם התקיימו בעניינו נסיבות מיוחדות.(ח)אסיר מסוים שהוטלה עליו הגבלה לפי סעיף קטן (ב) או אסיר שהנציב קיבל לגביו החלטה בעיון חוזר לפי סעיף קטן (ז), רשאי להגיש עתירה, בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחו, לבית המשפט המחוזי; הוראות סימן ח'1 לפרק ב' והוראות סעיף 45א(ט) יחולו, בשינויים המחויבים.(ט)השר רשאי, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לשנות בצו את התוספת הראשונה א'."תיקון סעיף 45ב2.בסעיף 45ב לפקודה, במקום "ו-45א" יבוא "45א ו-45א1".הוספת תוספת ראשונה א'3.לפני התוספת הראשונה לפקודה יבוא:
  "תוספת ראשונה א'
  (סעיף 45א1)1.עבירת ביטחון כהגדרתה בחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה), התשס"ו–2006 ס"ח התשס"ו, עמ' 364..2. עבירה לפי סעיף 3 לפקודת מניעת טרור.3. עבירה לפי תקנה 85 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' (ע) 855, (א) 1055..
משוב א- א+