קריאה שנייה - הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס` 9), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 02:47

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

עפו אגבאריה
חנין זועבי
מוחמד ברכה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק קובע כי החלטותיה של הנהלת רשות מקרקעי ישראל יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות. על חובת הפרסום יחולו סייגים כך שהרשות לא תפרסם מידע שאין לפרסמו לפי הוראות סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ”ח–1998 או מידע הכולל פרטים שמסירתם עשויה לפגוע בצד שלישי וכן לא תהיה חייבת לפרסם החלטות שאין חובה לפרסמן בהתאם להוראות סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע. על פרסום מידע כאמור יחולו הוראות סעיף 11 לחוק חופש המידע המאפשר את פרסום ההחלטות באופן חלקי ותוך השמטת הפרטים שאין לפרסמם. כמו כן, לא יותנה תוקפן של החלטות הנהלה בפרסומן.
    עוד קובע החוק כי החלטותיה של מועצת הרשות ושל וועדותיה יפורסמו גם הן באתר האינטרנט של הרשות, נוסף על פרסומן ברשומות.

החוק המלא


  • חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס' 9), התשע"ב–2012*
    התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 442, מיום י"א באדר התשע"ב (5 במרס 2012), עמ' 104.

    תיקון סעיף 4יג 1.בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960‏ ס"ח התש"ך, עמ' 57; התשע"א, עמ' 756. , בסעיף 4יג –(1)האמור בו יסומן "(א)", ובו, המילים "שיש לציבור עניין בה" – יימחקו, ואחרי "ברשומות" יבוא "ובאתר האינטרנט של הרשות";(2)אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב)החלטה של הנהלת הרשות (בסעיף זה – החלטת הנהלה) תפורסם באתר האינטרנט של הרשות, בכפוף להוראות אלה:(1)לא תפורסם החלטת הנהלה הכוללת מידע שהוראות סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226. (בסעיף זה – חוק חופש המידע) חלות לגביו, או מידע הכולל פרטים שמסירתם עלולה לפגוע בצד שלישי;(2)הרשות רשאית שלא לפרסם החלטת הנהלה הכוללת מידע שהוראות סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע חלות לגביו;על פרסום מידע כאמור בפסקאות (1) ו-(2), יחולו הוראות סעיף 11 לחוק חופש המידע, בשינויים המחויבים.(ג)אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מזכותו של מבקש מידע לפי חוק חופש המידע.(ד)על אף האמור בסעיף קטן (ב), תחילת תוקפה של החלטת הנהלה לא תהיה מותנית בפרסומה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה."
משוב א- א+