הסתייגות - הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 02:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 18

מוחמד ברכה
עפו אגבאריה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תוכן התקציר:

    החוק מסדיר פיצוי וסיוע לנוסע שהונפק לו כרטיס טיסה, וטיסתו בוטלה או שחל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, מסיבות שאינן תלויות בו. בהתאם לחוק, מוביל אווירי או מארגן טיסות שכר יחויב להעניק הטבות לנוסע, אם התקיימה לגבי הטיסה אחת מהנסיבות המפורטות להלן: סירוב להטיס את הנוסע, לרבות בשל רישום יתר; ביטול הטיסה; הקדמה או איחור במועד המראת הטיסה; וכן העברת הנוסע למחלקת שירות ברמה נמוכה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו.
    סוגי ההטבות לפי החוק הן: (1) שירותי סיוע ללא תשלום, הכוללים מזון ומשקאות, לינה בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה או יותר, הסעה למלון או למקום אחר שבו בחר הנוסע לשהות וכן שירותי תקשורת; (2) השבת תמורה, כלומר החזר כספי בסכום ששילם הנוסע בעד כרטיס הטיסה, או כרטיס טיסה חלופי; (3) פיצוי כספי. הטבות אלה, כולן או חלקן, יינתנו בהתאם לנסיבות שהתקיימו לגבי הטיסה, כמפורט בחוק.
    עוד קובע החוק איסור על הנפקת כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה לא אושר על ידי רשות שדות התעופה מראש, ובשל כך היא לא הייתה אמורה להמריא באותו מועד.
    בשל הפרה של הוראות החוק שבוצעה ביודעין, רשאי בית המשפט לפסוק לטובת הנוסע פיצויים לדוגמא שאינם תלויים בנזק, בסכום מרבי של 10,000 ₪. החוק כולל תיקון עקיף לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ”ג-1963, הקובע כי מנהל רשות התעופה האזרחית לא ייתן היתר הפעלה למוביל אווירי ולמארגן טיסות שכר, אלא אם כן התחייבו למנות נציג מטעמם שיהיה נוכח בשדה התעופה לשם סיוע לנוסעים לממש את זכויותיהם לפיצוי ולסיוע פי החוק. החוק ייכנס לתוקף ביום כ”ח באב התשע”ב (16 באוגוסט 2012).


משוב א- א+