שם החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות (מס` 11), התשע"ב- 2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 01:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

איתן כבל
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק קובע כי אדם העושה במסגרת עיסוקו שימוש בחומרי חציבה, לרבות מסחר בחומרים אלה או הובלתם, לא יקבל לידיו חומר חציבה המיועד להעברה אל מחוץ לשטח המחצבה, אלא אם כן קיבל העתק של רישיון לחיצוב בתוקף לפי פקודת המכרות, וכן תעודת משלוח שבה יצוינו שם המחצבה, שמו של מקבל חומר החציבה, מועד קבלת החומר, סוג החומר וכמותו וכן היעד שאליו יועבר. בשל עבירה על האיסור האמור, החוק קובע עונש של שישה חודשי מאסר או קנס בסכום השווה היום ל-75,000 ₪. כמו כן, החוק קובע סייג לאיסור לקבל חומר חציבה ללא רישיון בתוקף כאמור, ומאפשר לקבל חומר חציבה שנחצב בעת שהרישיון היה בתוקף, ובלבד שמי שיקבל את החומר לידיו, יקבל העתק של אישור מאת המפקח על המכרות במשרד האנרגיה והמים, המעיד כי החומר שבו מדובר אכן נחצב בתקופה שבה הרישיון היה בתוקף. האישור האמור יינתן בהסתמך על מפת מדידה שימסור בעל המחצבה למפקח על המכרות, ותוקפו יהיה שישה חודשים לפחות ולא יותר משנה.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 11), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 452, מיום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012), עמ' 132.

  הוספת סעיף 109ב1.בפקודת המכרות‏ חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 910, (א) 938; ס"ח התשע"א, עמ' 742. (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 109א יבוא:"איסור קבלה של חומר חציבה שנחצב ללא רישיון 109ב.(א)אדם העושה במסגרת עיסוקו שימוש, לרבות הובלה או מסחר, בחומרי חציבה, לא יקבל לידיו במישרין, בתמורה או ללא תמורה, חומר חציבה המיועד להעברה אל מחוץ לשטח המחצבה שלגביו ניתן רישיון לחיצוב, אלא אם כן קיבל תעודת משלוח הכוללת את הפרטים המנויים בתוספת השישית וכן העתק של רישיון לחיצוב בתוקף.(ב)(1)על אף האמור בסעיף קטן (א), החובה לקבל העתק של רישיון לחיצוב בתוקף לא תחול על קבלה של חומר חציבה שנחצב בעת שהרישיון היה בתוקף, ובלבד שמי שמקבל את חומר החציבה כאמור קיבל לידיו העתק מאישור שנתן המפקח על המכרות לפי פסקה (2). (2)בעל רישיון לחיצוב או מי שהיה בעל רישיון כאמור, המבקש למסור חומר חציבה, בתמורה או ללא תמורה, בתקופה שבה רישיונו אינו בתוקף, רשאי לבקש מהמפקח על המכרות אישור כי חומר החציבה נחצב בתקופת תוקפו של הרישיון (בפסקה זו – אישור); לשם קבלת אישור, ימסור בעל הרישיון למפקח על המכרות מפת מדידה ולפיה חומר החציבה נחצב בתקופת תוקפו של הרישיון; האישור יהיה בתוקף במשך שישה חודשים לפחות ולא יותר משנה."תיקון סעיף 1112.בסעיף 111 לפקודה, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג)העובר על הוראות סעיף 109ב(א), דינו – מאסר שישה חודשים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם היה תאגיד – כפל הקנס האמור."תיקון סעיף 111א3.בסעיף 111א(א) לפקודה, אחרי "דינו –" יבוא "לעניין סעיף 111(א) ו-(ב) –", אחרי "לחוק העונשין" יבוא "ולעניין סעיף 111(ג) – מחצית הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין", המילה "דירקטור," – תימחק, ובסופו יבוא "ולעניין עבירה לפי סעיף 111(א) ו-(ב) – גם דירקטור".הוספת תוספת שישית4.אחרי התוספת החמישית לפקודה יבוא:
  "התוספת השישית
  (סעיף 109ב(א))
  תעודת משלוח
  1.שם המחצבה שממנה התקבל חומר החציבה.2.שם מקבל חומר החציבה.3.סוג חומר החציבה שהתקבל וכמותו.4.מועד הקבלה של חומר החציבה.5.היעד שאליו יועבר חומר החציבה."תחילה 5.תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).
משוב א- א+