אישור החוק - הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס` 21), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 01:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

דב חנין
אורי יהודה אריאל
מאיר שטרית
יצחק כהן
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק חובת המכרזים קובע חובה של המדינה ומוסדותיה להתקשר בחוזים לעסקאות מסוימות רק על פי מכרז פומבי ושוויוני. החוק אוסר על עורך מכרז כאמור להפלות בין המשתתפים בו מחמת מוגבלות, מין, נטיה מינית, מעמד אישי, הורות, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה או חברות במפלגה.
    התיקון לחוק מוסיף את איסור ההפליה מחמת גיל לרשימת איסורי ההפליה המפורטים בחוק חובת המכרזים. לפי התיקון, לא יפלה עורך מכרז בין מציעים מחמת גילם.

החוק המלא


  • חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 21), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 440, מיום כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012), עמ' 100.

    תיקון סעיף 2 1.בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114; התשע"א, עמ' 136., בסעיף 2(ב), אחרי "מעמד אישי," יבוא "גיל,".
משוב א- א+