אישור החוק - הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס` 9), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 01:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק שיקים ללא כיסוי קובע הוראות שונות בעניין הגבלת חשבונות בנק והגבלת לקוחות, לרבות הוראות בעניין התראות והודעות שיש למסור לבעל חשבון, למיופה כוח ולמורשה חתימה בחשבון על הגבלה ועל מספר השיקים שסורבו בחשבון הבנק.
    על פי התיקון לחוק, תוטל על הבנקים חובה מפורשת למסור הודעה לאדם המבקש להצטרף לחשבון קיים, כבעל חשבון או כמיופה כוח, בדבר מספר השיקים שסורבו בחשבון בשנה שקדמה למועד ההצטרפות, בדבר קיומן של הגבלות שהוטלו על החשבון או על בעליו בשלוש השנים שקדמו למועד ההצטרפות וכן, בדבר הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד המוטלת על בעל החשבון במעמד ההצטרפות. חובת הבנקים למסור הודעה על הגבלות שהוטלו בשלוש שנים שקדמו למועד הצירוף, תוטל באופן מדורג.

משוב א- א+