קריאה שנייה - הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס` 6), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 00:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

דב חנין
מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק השאלת ספרי לימוד קובע כבר היום הוראות לעניין יישום תכנית שבמסגרתה ניתן להורי התלמידים שירות של השאלת ספרי לימוד בבתי הספר, על ידי שמירת הספרים המשומשים ורכישה מרוכזת של הספרים החסרים על ידי בית הספר. החוק קובע כי נדרשת הסכמה של 60% מהורי התלמידים במוסד חינוך להצטרפות לתכנית ההשאלה, וכי יש להגיש בקשה לכך למשרד החינוך עד 50 ימים לפני תום שנת לימודים, על מנת שהמוסד יוכל להיכלל בתכנית ההשאלה בשנת הלימודים שלאחר מכן.
    תיקון מס` 6 לחוק קובע כי מנהלי בתי הספר שבית ספרם אינו כלול בתכנית או שפרש ממנה, חייבים לערוך לפני תחילת כל שנת לימודים הצבעה בנוגע להצטרפות לתכנית. כך ניתן יהיה לוודא כי יתקיים הליך כאמור לפני כל שנת לימודים ואם למעלה מ-60% מההורים יתמכו בכך – יצורף בית הספר לתכנית.

החוק המלא


  • חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6), התשע"ב–2012*
    התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 681, מיום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012), עמ' 790.

    תיקון סעיף 21.בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א–2000 ס"ח התשס"א, עמ' 12; התש"ע, עמ' 650., בסעיף 2(א), אחרי "להשתתף בתכנית" יבוא "ובבית ספר שטרם נכלל בתכנית או שפרש ממנה, יהיה מנהל בית הספר חייב, לשם קיום הוראות סעיף זה, לקיים הצבעה בקרב הורי התלמידים בדבר הסכמתם להשתתף בתכנית, לפני תחילת כל שנת לימודים, והכל".
משוב א- א+