קריאה שנייה - הצעת חוק שחרור על- תנאי ממאסר (תיקון מס` 13), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 00:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

חנא סוייד

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • על פי המצב המשפטי אשר היה קיים בטרם התיקון לחוק, ראש מחלקת חנינות ועיון בעונש בפרקליטות הצבאית היה החבר בוועדת השחרורים שמגבשת המלצות לנשיא המדינה בעניין קציבת עונשם של אסירי עולם, אשר נשפטו על עבירות ביטחוניות והורשעו בבית הדין הצבאי בלוד, זאת במקום נציג מחלקת החנינות במשרד המשפטים. זאת נוכח הנוהג לפיו שר הביטחון ולא שר המשפטים הוא החותם את חתימת הקיום על החלטת הנשיא ביחס לאסירים ביטחוניים כאמור.
  על מנת להבטיח מנגנון זהה של בדיקה בבקשות החנינה וההקלה בעונש בין אסירים שנשפטו בבית המשפט הצבאי בלוד ובין אסירים שנשפטו, בעבירות דומות, בבתי המשפט האזרחיים בישראל נקבע להעביר את הסמכות לחתימת הקיום אל שר המשפטים.
  נקבע שיש להשוות את הרכבה של ועדת השחרורים המיוחדת להרכב המקובל בנושא זה לגבי כלל האסירים – לבטל את החריג בעניין הרכב ועדת שחרורים המיוחדת הדנה בעניינם של אסירים שנשפטו בבית המשפט הצבאי בלוד הקבוע בסיפא של סעיף 33(א)(4) לחוק שחרור על תנאי ממאסר, כך שהנציג הרביעי בוועדת השחרורים המיוחדת לעניין אסירי עולם שנשפטו בבית המשפט הצבאי בלוד, יהיה הממונה על מחלקת חנינות במשרד המשפטים או עורך דין מטעמו.

החוק המלא


 • חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 13), התשע"ב–2012*
  התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 658, מיום כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012), עמ' 374.

  תיקון סעיף 331.בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א–2001‏ ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ב, עמ' 114., בסעיף 33(א)(4), הסיפה החל במילים "ולעניין דיון" – תימחק.
משוב א- א+