אישור החוק - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 33), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 18:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

ציפי חוטובלי
סילבן שלום

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 33), התשע”ב–2012, מרחיב את החובה הקבועה היום בסעיף 13ב לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, לפיה עוסק המחייב חשבון של צרכן במסגרת עסקה מתמשכת מחויב לשלוח לצרכן, אחת לשישה חודשים לפחות, את פירוט התשלומים ששילם בששת החודשים שחלפו. התיקון לחוק קובע כי העוסקים יהיו מחוייבים לשלוח לצרכנים, במהלך חודש מרץ של כל שנה, גם דוח ובו פירוט החיובים שבהם חויב במסגרת העסקה המתמשכת בשנת הכספים שחלפה, לרבות חיובים נלווים לעסקה.
  בדוח יפורט גם הסכום הכולל של אותם חיובים וכן יתרת החובות המתייחסים לאותם חיובים שהצרכן לא שילם עד מועד משלוח ההודעה. בנוסף, נקבע כי אם עוסק יטען כי לצרכן חוב נוסף המתייחס ליתרת החובות שהיה עליו לכלול בדוח השנתי, נטל להוכיח חוב כזה יוטל עליו (על העוסק).
  עוד נקבע כי פירוט החיובים השנתי הראשון יישלח לכתובתו הרשומה של הצרכן. משלוח ההודעה בדרך ממוחשבת, באמצעות הדואר האלקטרוני או דרך מסך הטלוויזיה, יתאפשר רק לאחר משלוח פירוט החיובים הראשון ולאחר שהצרכן נתן את הסכמתו המפורשת למשלוח בדרך הממוחשבת המסוימת.
  ההוראות בעניין משלוח פירוט חיובים לא יחולו על עסקאות מתמשכות למכירת טובין שהתשלום בהן קבוע, אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה של הצרכן.
  שר התעשייה, המסחר והתעסוקה הוסמך להחריג מתחולת החוק סוגי עוסקים כפי שיקבע בתקנות באישור ועדת הכלכלה, כגון עסקים קטנים.
  תחילתה של החובה לשלוח פירוט חיובים שנתי תהיה בשנת 2013, לגבי חיובים של הצרכן בשנת הכספים 2012, ותחול גם על עסקאות שנחתמו לפני תחילתו.

החוק המלא


 • חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 33), התשע"ב–2012*
  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 424, מיום ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011), עמ' 50.

  תיקון סעיף 13ב1.בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ב, עמ' ... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13ב – (1)בסעיף קטן (א), אחרי "בעסקה" יבוא "מתמשכת", ובמקום "אם הצרכן נתן לכך" יבוא "שהצרכן נתן לה";(2)אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1)(1)נוסף על הוראות סעיף קטן (א), בעסקה מתמשכת ישלח העוסק לצרכן, למענו, בחודש מרס בכל שנה, הודעה ובה פירוט חיובים שנתי; פירוט החיובים השנתי יכלול את פירוט הסכומים שבהם חויב הצרכן מה-1 בינואר ועד ה-31 בדצמבר של השנה שחלפה, לרבות חיובים בשל עסקאות נלוות לעסקה המתמשכת, את הסכום הכולל של אותם חיובים ואת יתרת החובות שהצרכן לא שילם עד מועד משלוח ההודעה בשל אותם חיובים. (2)לעניין החובות שהיה על העוסק לכלול בפירוט החיובים השנתי לפי פסקה (1), נטל ההוכחה כי לצרכן חוב נוסף על הסכומים הכלולים בפירוט החיובים השנתי הוא על העוסק.(3)פירוט החיובים השנתי הראשון יישלח לצרכן, למענו הרשום אצל העוסק; פירוט חיובים שנתי לאחר מכן יכול שיישלח בדרך ממוחשבת שהצרכן נתן לה את הסכמתו המפורשת, כאמור בסעיף קטן (א).(ב2)סעיף קטן (ב1) לא יחול על עסקה מתמשכת למכירת טובין שהתשלום בה קבוע, אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה או השימוש, אלא אם כן ביקש הצרכן לקבל למענו את פירוט החיובים השנתי.";(3)בסעיף קטן (ג), במקום "או קבלות מעוסק" יבוא "קבלות או פירוט חיובים שנתי", ובסופו יבוא "וכן כי ההוראות בדבר פירוט חיובים שנתי לא יחולו על סוגי עוסקים שקבע.".תחילה ותחולה2. תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), והוא יחול גם על עסקאות שנעשו ערב תחילתו.
משוב א- א+