קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 104), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 14:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר


 • החוק קובע הסדר חדש בנושא רישיון נהיגה לנהג חדש. לפי החוק, רישיון נהיגה לנהג חדש יינתן לתקופה של שנתיים, אך אם עבר הנהג החדש עבירות תעבורה חמורות במהלך אותן שנתיים, הוא יוסיף להיות נהג חדש עד לסיום ההליכים הפליליים נגדו.
  כמו כן, החוק קובע הוראות מיוחדות לעניין נהג חדש צעיר שטרם מלאו לו 24 שנים:
  לפי החוק, נהג חדש צעיר כאמור יקבל רישיון נהיגה מיוחד, ”היתר נהיגה”, שתוקפו יהיה לשישה חודשים בלבד, שבמהלכם יידרש לנהוג עם נהג מנוסה כמלווה. החובה לנהוג עם מלווה תחול בכל שעות היממה בשלושת החודשים הראשונים לאחר מתן היתר הנהיגה, וביתר התקופה – רק בין השעות 21:00 ל-06:00. כדי להבטיח כי נהג חדש צעיר אכן ינהג בפועל עם מלווה כאמור, נקבע בחוק כי הוא יחויב לבצע את תכנית הליווי, שאת פרטיה יקבע שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים (להלן – השר), בתקנות שיובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. בתקנות האמורות ייקבעו, בין היתר, הוראות לקביעת זכאותו של נהג חדש צעיר לקבלת מימון מאוצר המדינה לצורך ביצוע תכנית הליווי באמצעות מורה לנהיגה, אם אותו נהג הוכיח לרשות הרישוי כי נבצר ממנו לבצע את תכנית הליווי באמצעות מלווה. ההוראות לעניין נהג חדש צעיר כאמור יחולו רק על נהגים חדשים שטרם מלאו להם 24 שנים, ומשהגיעו לגיל זה – לא תחול עליהם עוד החובה לנהוג עם מלווה.
  החוק ייכנס לתוקף ביום י”ט בטבת התשע”ג (1 בינואר 2013), אך ההוראות לעניין נהג חדש צעיר שטרם מלאו לו 24 שנים ייכנסו לתוקף במועד האמור רק אם עד לאותו מועד הותקנו תקנות לעניין תכנית הליווי, והן לא יחולו על נהגים חדשים צעירים שהיו זכאים לקבל רישיון נהיגה לפני יום התחילה. אם לא הותקנו תקנות כאמור עד לאותו מועד, ידחה השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את מועד תחילתן של אותן הוראות בשישה חודשים בכל פעם.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 575, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011), עמ' 578.

  תיקון סעיף 11.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 221. (להלן – הפקודה), בסעיף 1 –(1)אחרי ההגדרה "דרך" יבוא:""היתר נהיגה" – רישיון נהיגה הניתן לנהג חדש צעיר;";(2)במקום ההגדרה "נוהג חדש" יבוא:""נהג חדש" – כמשמעותו בסעיף 12א;"נהג חדש צעיר" – נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים;";(3)אחרי ההגדרה "רישיון להפעלת מונית" יבוא:""רישיון נהיגה" – רישיון שניתן לפי סעיף 11;".תיקון סעיף 112.בסעיף 11 לפקודה, אחרי "לפי סימן זה" יבוא "ואם המבקש הוא נהג חדש צעיר – היתר נהיגה".תיקון סעיף 123.בסעיף 12 לפקודה, אחרי "שש עשרה שנה" יבוא "ואולם, לעניין רישיון נהיגה לרכב פרטי, לא יינתן רישיון לאדם שלא מלאו לו 16 שנים ותשעה חודשים, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע גיל אחר."החלפת סעיפים 12א ו-12א14.במקום סעיפים 12א ו-12א1 לפקודה יבוא: "נהג חדש12א.(א)מי שניתן לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה שאינו רישיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או במכונה ניידת, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום מתן הרישיון כאמור (בסימן זה – התקופה הבסיסית), או לתקופות נוספות בהתאם להוראות סעיף זה; תוקף רישיון הנהיגה שניתן לנהג חדש יהיה לשנתיים.(ב)(1)הוגש נגד נהג חדש כתב אישום בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תום ההליכים המשפטיים בעניין האישום האמור.(2)נמסרה לנהג חדש הודעת תשלום קנס כמשמעותה בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982‏, בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תשלום הקנס, ואם ביקש להישפט על העבירה – עד תום ההליכים המשפטיים בעניין אותה עבירה.(3)פקע תוקפו של רישיון הנהיגה של הנהג החדש לפני תום ההליכים המשפטיים או לפני תשלום הקנס, כאמור בפסקאות (1) או (2), לפי העניין, תחדש רשות הרישוי את רישיון הנהיגה שלו לתקופה נוספת של שנתיים.(ג)נהג חדש שההליכים המשפטיים בעניינו, כאמור בסעיף קטן (ב), הסתיימו בלא הרשעה, יחדל להיות נהג חדש בתום התקופה הבסיסית או בתום ההליכים המשפטיים כאמור, לפי המאוחר.(ד)הורשע נהג חדש בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש בשנתיים נוספות ובלבד שעמד בהצלחה בבחינות ובבדיקות כפי שקבע השר; הארכת התקופה כאמור תימנה מתום התקופה הבסיסית או ממועד ההרשעה, ואם נגזרה פסילת רישיון בהרשעה כאמור – מתום תקופת הפסילה, לפי המאוחר.(ה)אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות אחרת של רשות הרישוי לפי פקודה זו.נהג חדש צעיר12א1.(א)נהג חדש צעיר חייב בביצוע תכנית הליווי שנקבעה לפי סעיף קטן (ה) (בסעיף זה – תכנית הליווי) כל עוד לא מלאו לו 24 שנים.(ב)על אף הוראות סעיף 12א(א), תוקפו של היתר נהיגה הניתן לנהג חדש צעיר יהיה לשישה חודשים או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם; פקע תוקפו של היתר הנהיגה יחולו הוראות אלה, לפי העניין:(1)הוכיח נהג חדש צעיר, בדרך שנקבעה לפי סעיף קטן (ה), כי ביצע את תכנית הליווי, תיתן לו רשות הרישוי רישיון נהיגה שתוקפו יהיה עד תום התקופה הבסיסית או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם, אף אם הוגש נגדו כתב אישום או נמסרה לו הודעת תשלום קנס, כאמור בסעיף 12א(ב);(2)לא הוכיח נהג חדש צעיר, כאמור בפסקה (1), כי ביצע את תכנית הליווי, תיתן לו רשות הרישוי היתר נהיגה נוסף שיהיה בתוקף עד שיוכיח כי ביצע את תכנית הליווי או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם; הוכיח כאמור, יחולו הוראות פסקה (1).(ג)בעת מתן היתר נהיגה כאמור ברישה של סעיף קטן (ב), תיתן רשות הרישוי לנהג החדש הצעיר הסברים ומידע, בשפות שונות, בדבר חובת הליווי החלה עליו, תקופת הליווי ותכנית הליווי, כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה); הסברים ומידע כאמור יכול שיינתנו, לפי החלטת רשות הרישוי, גם על ידי מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 (בסימן זה – בעל רישיון להוראת נהיגה).(ד)בתקופות המפורטות להלן לא ינהג נהג חדש צעיר ברכב מנועי, למעט אופנוע, מכונה ניידת וטרקטור, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה:(1)בשלושת החודשים ממועד מתן היתר הנהיגה כאמור ברישה של סעיף קטן (ב);(2)בשעות הלילה – בשלושת החודשים שמתום התקופה האמורה בפסקה (1), ואם ניתן לו היתר נהיגה נוסף כאמור בסעיף קטן (ב)(2) – כל עוד היתר הנהיגה בתוקף; לעניין זה, "שעות הלילה" – השעות שבין 21:00 ל-6:00.(ה)השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין תכנית הליווי שנהג חדש צעיר חייב בביצועה, ובכלל זה –(1)הוראות לעניין היקף השעות הכולל של נהיגה עם מלווה, מספר השעות מתוכן שייוחד לנהיגה בדרכים מסוגים שונים ובשעות היממה השונות, תכנית הליווי למי שהמלווה שלו הוא בעל רישיון להוראת נהיגה, הדרך להוכחת ביצועה של תכנית הליווי ופטורים מביצוע תכנית הליווי, לרבות למי שעבר חונכות בנהיגה בצבא ההגנה לישראל; בתקנות כאמור לא תיקבע הגבלה על מספר המלווים לשם ביצוע תכנית הליווי או חובת התייצבות של מלווה במשרדי רשות הרישוי;(2)כללים, תנאים ואמות מידה לקביעת זכאותו של נהג חדש צעיר למימון מאוצר המדינה של ביצוע תכנית הליווי באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה, אם הוכיח לרשות הרישוי כי נבצר ממנו לבצע את תכנית הליווי באמצעות מלווה; (3)הוראות לעניין אופן מתן הסברים ומידע, בשפות שונות, לנהג החדש הצעיר ולמלווה שלו, בדבר תכנית הליווי. (ו)הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג ברכב במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רישיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.(ז)בסימן זה, "מלווה" – כל אחד מאלה, ובלבד שלא ייחשב מלווה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב: (1)מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, ומלאו לו 24 שנים, ואם הוא בעל רישיון להוראת נהיגה – אף אם טרם מלאו לו 24 שנים;(2)מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות, ומלאו לו 30 שנים."תיקון סעיף 12א25.בסעיף 12א2 לפקודה – (1)בכותרת השוליים, במקום "לנוהג חדש" יבוא "לנהג חדש";(2)במקום "נוהג חדש" יבוא "נהג חדש"; (3)במקום "יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה" יבוא "יושב, במושב שלצדו, מלווה".תיקון סעיף 64ב6.בסעיף 64ב(א) לפקודה, בכל מקום, במקום "נוהג חדש" יבוא "נהג חדש".תחילה, תחולה ותקנות ראשונות7.(א)תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 5(3), ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) (להלן – יום התחילה). (ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתן של ההוראות המפורטות להלן ביום התחילה, ובלבד שעד לאותו מועד הותקנו תקנות ראשונות לפי סעיף 12א1(ה) לפקודה, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה:(1)ההגדרות "היתר נהיגה" ו"נהג חדש צעיר", כנוסחן בסעיף 1 לחוק זה;(2)סעיפים 11, 12 ו-12א1 לפקודה, כנוסחם בסעיפים 2 עד 4 לחוק זה.(ג)לא הותקנו תקנות כאמור בסעיף קטן (ב), ידחה שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את מועד תחילתן של ההוראות האמורות באותו סעיף קטן בשישה חודשים, בכל פעם.(ד)הוראות סעיף 12א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לא יחולו על מי שהיה זכאי לקבל רישיון נהיגה לפי סעיף 11 לפקודה לפני יום התחילה.
משוב א- א+