אישור החוק - הצעת חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס` 4 - הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 14:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר


 • החוק מתקן את חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס` 4 – הוראת שעה), התשס”ח-2008 (להלן – החוק העיקרי), שנחקק בשנת התשס”ח כהוראת שעה, וקבע הוראות לעניין איסור על תיקון כלי רכב בשטחי הרש”פ (אזורי A ו-B).
  החוק העיקרי קבע שני איסורים פליליים, ולצדם עונש של שלוש שנות מאסר: האחד – איסור על מסירת רכב לתיקון בשטחי הרש”פ, והשני – איסור על גרירת רכב לשטחי הרש”פ לצורך תיקונו. האיסורים האמורים חלים על תיקון רכב או על טיפול בו, ובכלל זה על עבודות פחחות וצביעה וכן על תיקון מערכת מיזוג האוויר של הרכב או טיפול בה. לשם אכיפת איסורים אלה, הסמיך החוק את משטרת ישראל ליטול את רישיון הרכב ולמסור הודעת איסור שימוש ברכב, בהתקיים נסיבות המעלות חשד לביצוע עבירה מהעבירות האמורות באמצעות אותו רכב.
  החוק קובע כי תוקפו של החוק העיקרי יוארך לצמיתות, כך שלא יהיה עוד הוראת שעה.

החוק המלא


 • חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס' 4 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 674, מיום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012), עמ' 684.

  תיקון שם החוק 1.בחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), (תיקון מס' 4 – הוראת שעה), התשס"ח–2008 ס"ח התשס"ח, עמ' 427. (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, המילים "– הוראת שעה" – יימחקו.ביטול סעיף 7 2.סעיף 7 לחוק העיקרי – בטל.
משוב א- א+