אישור החוק - הצעת חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס` 43), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 14:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • מדובר בתיקון לחוק בית הדין לעבודה במספר רב של נושאים.
  אחד התיקונים המשמעותיים נוגע למעמדם ותנאי כשירותם של נציגי הציבור. נקבע כי מינוי נציגי ציבור יהא בהמלצה של ועדה מייעצת המורכבת משופט בדימוס, נציג שר המשפטים, נציג שר התמ”ת, וכן נציג של ארגון עובדים יציג ונציג של ארגון מעבידים יציג, ובמינוי נציגי ציבור יינתן ביטוי הולם לייצוגן של אוכלוסיות שונות. כן נקבע כי נציג ציבור ימונה לתקופה של ארבע שנים במקום שלוש שנים וכי ניתן יהיה לחזור ולמנותו לתקופה אחת נוספת בלבד, כאשר העברה או השעיה מכהונה של נציג ציבור ייעשו על ידי שר המשפטים ושר התמ”ת לאחר המלצת הוועדה המייעצת.
  שינויים משמעותיים נוספים עניינם הוראות בדבר הרכב בית הדין הארצי וסמכויותיו.
  ראשית, נקבע כי לבית הדין הארצי תינתן האפשרות לדון כערכאה ראשונה גם בסכסוך קיבוצי מיוחד שהסמכות בו נתונה היום לבית הדין האזורי, אם הוא בעל חשיבות דחיפות או רגישות מיוחדת ואם נתבקשה העברת הדיון כאמור על ידי אחד מבעלי הדין או היועץ המשפטי לממשלה.
  שנית, נקבע כי למרות שבית הדין הארצי דן ברגיל במותב של חמישה (שלושה שופטים ושני נציגי ציבור) ניתן יהיה להרחיב את המותב בשופטים ובנציגי ציבור נוספים, כאשר מתעוררת שאלה משפטית שמפאת חשיבותה קשיותה או חידושה יש מקום לדון בהרכב מורחב יותר.
  לבסוף, נקבעה הרחבת סמכויותיהם של רשמי בית הדין לעבודה בכך שאלו יהיו מוסמכים לדון בתובענות כספיות במגוון נרחב של נושאים בתחומי משפט העבודה, כל עוד סכום התובענה אינו גבוה מ- 50,000 ₪.


משוב א- א+