קריאה שנייה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 138), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 13:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 7), התשנ”ו–1996 (להלן – תיקון מס` 7), אשר נכנס לתוקפו ב-1 בינואר 1966 קובע כי עקרת בית ואלמנה בת-קצבה יהיו מבוטחות, בסייגים שונים, גם לעניין פרק י”א לחוק ויהיו זכאיות לקצבת זקנה מכוחו.
  עם זאת, נקבע כי הוא לא יחול על עקרת בית ואלמנה בת קצבה שמלאו להן 65 שנים לפני יום הכניסה לתוקף. לפיכך, נשים כאמור שמלאו להן 65 שנים שלפני אותו מועד והן היום בנות 80 לפחות, אינן זכאיות לקצבת זקנה.
  החוק מבטל את ההבחנה האמורה וקובע כי תיקון מס` 7 יחול גם לגבי נשים שמלאו להן 65 שנים ביום כניסת החוק לתוקף.
  בנוסף, החוק מעדכן את מענקי האשפוז הקבועים בלוח ב` 1, העדכון האמור יחול על מענק אשפוז המשתלם החל היום ה- 1 לינואר 2014 ואילך. עם זאת, נקבע בהוראת שעה סכומים מעודכנים שיחולו כבר באפריל 2012 ועד 2014.


החוק המלא


 • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 138), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 443, מיום י"א באדר התשע"ב (5 במרס 2012), עמ' 109.

  פרק א': מענק אשפוז בעד פגים
  תיקון סעיף 321.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 173. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 32(ג2), במקום הסכום הנקוב בו יבוא "237.5 מיליון שקלים חדשים" ובסופו יבוא "ובשיעור שיוסכם בין שר האוצר לבין המוסד בהתחשב בגידול שחל במספר מענקי האשפוז ששילם המוסד, לעומת השנה הקודמת.".תיקון לוח ב'12.בלוח ב'1 לחוק העיקרי –(1)בסעיף (1), בהגדרה "מענק בסיסי", במקום הסכום הנקוב בו יבוא "13,884 שקלים חדשים"; (2)בסעיף (2)(א), במקום הקטע החל במילה "הוא" עד המילה "בעד" יבוא "הוא 11,015 שקלים חדשים בתוספת 174,754 שקלים חדשים בעד".עדכון סכומים3.(א)הסכום האמור בסעיף 32(ג2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יעודכן ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), בשיעור עליית מחיר יום אשפוז בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012) עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), ובשיעור שיוסכם בין שר האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי בהתחשב בגידול שחל במספר מענקי האשפוז ששילם המוסד, בין שנת 2011 לשנת 2013.(ב)(1)הסכום האמור בסעיף (1) ללוח ב'1 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2(1) לחוק זה, יעודכן ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), בשיעור עליית מחיר יום אשפוז בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012) עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).(2)הסכומים האמורים בסעיף (2) ללוח ב'1 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 2(2) לחוק זה, יעודכנו ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), בשיעור עליית מחיר יום אשפוז בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012) עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).(ג)בחוק זה, "שיעור עליית מחיר יום אשפוז" – כמשמעותו בלוח ב'1 לחוק העיקרי.תחילה ותחולה – פרק א'4.תחילתם של סעיף 32(ג2) ושל לוח ב'1 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1 ו-2 לחוק זה, ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014); לוח ב'1 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחול על מענק אשפוז המשתלם בעד אותו מועד ואילך.הוראות שעה – פרק א'5.(א)בסעיף 32(ג2) לחוק העיקרי –(1)בשנת הכספים 2012, במקום הסכום הנקוב בו יבוא "222.5 מיליון שקלים חדשים";(2)בשנת הכספים 2013, במקום הסכום הנקוב בו יבוא "227.5 מיליון שקלים חדשים"; הסכום האמור יעודכן ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), בשיעור עליית מחיר יום אשפוז בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012) עד יום י"ט בטבט התשע"ג (1 בינואר 2013).(ב)בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012) עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), ייקרא לוח ב'1 לחוק העיקרי כך:(1)בסעיף (1), בהגדרה "מענק בסיסי", במקום הסכום הנקוב בו יבוא "13,823 שקלים חדשים"; (2)בסעיף (2)(א), במקום הקטע החל במילה "הוא" עד המילה "בעד יבוא "הוא 11,002 שקלים חדשים בתוספת 171,811 שקלים חדשים בעד".
  פרק ב': קצבת זקנה לעקרת בית ולאלמנה בת קצבה שמלאו להן 82 שנים
  תיקון חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) [מס' 2]6.בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7), התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 127; התשס"ט, עמ' 95. (להלן – תיקון מס' 7), בסעיף 16 –(1)סעיף קטן (א) – בטל;(2)בסעיף קטן (ב), הסיפה החל במילים "ובתנאי שלא מלאו" – תימחק.תחילה ותחולה – פרק ב'7.(א)תחילתו של סעיף 16 לתיקון מס' 7, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה (להלן – סעיף 16), ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), והוא יחול על גמלה המשתלמת בעד אותו מועד ואילך.(ב)מי שהשתלמה לה גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 ס"ח התשמ"א, עמ' 30., בתכוף לפני שנעשתה זכאית לקצבת זקנה לפי סעיף 16, תוסיף להיות זכאית להטבות המוקנות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 13א(א1) לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן–1989 ס"ח התש"ן, עמ' 26., להטבות לפי סעיף 31א(א) לחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208., וכן להטבות לפי סעיפים 5(א)(1) ו-5א(ב)(2) לחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007 ס"ח התשס"ז, עמ' 47.; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי החוקים האמורים לעניין הדרכים להוכחת הזכאות להטבות כאמור.
משוב א- א+