אישור החוק - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 53), התשע"ב–2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 12:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

ציון פיניאן
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דב חנין

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 53), התשע”ב–2012, עוסק בשני נושאים:
    הנושא הראשון, עניינו ביטול מוחלט של ”קנסות היציאה” אותם נדרשים לשלם מנויים המבקשים לסיים את הסכם ההתקשרות עליו חתמו עם בעל רישיון הרט”ן (רדיו טלפון נייד). במסגרת תיקון מס` 46 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב–1982, נקבע כי תקרת התשלום שבעל רישיון הרט”ן (חברות הסלולר) יוכל לגבות ממנוי המבקש לסיים את ההתקשרות ביניהם, תעמוד על סכום השווה ל-8% ממוצע החשבון החודשי שלו, כשהוא מוכפל במספר החודשים שנותרו עד לתום תקופת ההתחייבות. מעתה, בהתאם לתיקון זה,התשלום היחידי אותו יוכלו חברות הסלולר לגבות הינו התשלום עבור ציוד הקצה שרכש המנוי מבעל הרישיון. הוראה זו תחול על הסכמים שנחתמו החל באחד לנובמבר 2011 והמנוי ביקש לבטלם החל ממועד פרסומו של חוק זה.
    הנושא השני, הינו איסור על בעל רישיון רט”ן (חברות הסלולר), לקשור בין הסכם לקבלת שירותי רט”ן בינו לבין המנוי, להסכם לרכישה, להשכרה, להשאלה או להחכרה של מכשיר סלולרי, הקרוי בלשון החוק ”ציוד קצה”, בין בהסכם אחד ובין בהסכמים נפרדים, ובכלל זה בדרך של מתן הנחה או הטבה כלשהי בהתקשרות אחת בשל ההתקשרות השנייה. מדובר למעשה ב”ניתוק זיקה” בין העסקה לקבלת השירות מבעל הרישיון ובין העסקה לרכישת ציוד קצה. תחילתה של הוראה זו באחד לינואר 2013 ושר התקשורת רשאי, באישור הוועדה, לדחות מועד זה בחצי שנה.


החוק המלא


  • חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 53), התשע"ב–2012*
    התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 426, מיום י"ח בכסלו התשע"ב (14 בדצמבר 2011), עמ' 56.

    תיקון סעיף 51א1.בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ב, עמ' ... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 51א – (1)בכותרת השוליים, במקום "הגבלת" יבוא "איסור";(2)בסעיף קטן (א), ההגדרה "תקופת התחייבות" – תימחק;(3)בסעיף קטן (ב) –(א)המילים "במהלך תקופת ההתחייבות" ו"אם שיעורם הכולל עולה על סכום התקרה" – יימחקו;(ב)ההגדרה "סכום התקרה" – תימחק.תיקון סעיף 51ב2.בסעיף 51ב לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב)בעל רישיון לא יקשור בין התקשרות של המנוי לקבלת שירות רדיו טלפון נייד להתקשרות של אותו מנוי איתו או עם אחר, לרכישה, להשכרה, להשאלה או להחכרה של ציוד קצה, בין בהסכם אחד ובין בהסכמים נפרדים, לרבות בדרך של מתן הנחה או הטבה אחרת כלשהי בהתקשרות אחת בשל ההתקשרות השנייה." תחילה ותחולה 3. (א)הוראות סעיף 51א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו לגבי מנוי שהתקשר בהסכם עם בעל רישיון החל ביום ד' בחשוון התשע"ב (1 בנובמבר 2011) ואילך, וביטל את ההסכם החל ביום תחילתו של חוק זה. (ב)הוראות סעיף 51ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחולו מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ואילך; שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בשישה חודשים.
משוב א- א+