אישור החוק - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 52), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏19 ‏מרץ ‏2012 22:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תוכן התקציר:
    התיקון לחוק קובע כי שיחה למוקד חירום לסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית או למוקד חירום לעזרה ראשונה נפשית, תהיה שיחת חינם מכל טלפון, כולל טלפון ציבורי וטלפון נייד. כמו כן, נקבע כי שיחה למוקדי חירום אלו לא תופיע בפירוט השיחות של המנוי ומידע אודותיה לא יימסר למי שרשאי לקבל פירוט שיחות כאמור, אלא לפי הוראות כל דין או צו בית משפט. בתיקון מוגדרים ”מוקד חירום לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית” ו-”מוקד חירום לעזרה ראשונה נפשית” אשר יכללו בהסדר כאמור.

החוק המלא


  • חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 52), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 436, מיום כ"ב בטבת התשע"ב (17 בינואר 2012), עמ' 89.

    הוספת סעיף 12א1.בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"א, עמ' 1016. , אחרי סעיף 12 יבוא:"שירותי בזק למוקדי חירום לסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ולעזרה ראשונה נפשית12א.(א)שיחה מאת מנוי של בעל רישיון למוקד חירום לסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית או למוקד חירום לעזרה ראשונה נפשית תהיה בלא תשלום.(ב)דבר קיומה של שיחה כאמור בסעיף קטן (א) לא יצוין בפירוט השיחות שנשלח אל המנוי ולא יימסר למי שזכאי לקבל פירוט שיחות כאמור.(ג)בעל רישיון או מי מעובדיו שהגיע אליו מידע על דבר קיומה של שיחה כאמור בסעיף קטן (א), לא יגלה לאחר מידע אודות המתקשר או אודות השיחה ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות כל דין או לפי צו של בית משפט.(ד)הוראות סעיף זה יחולו גם על שיחה מטלפון ציבורי של בעל רישיון.(ה)בסעיף זה –"בעל רישיון" – כהגדרתו בסעיף 5ב(ו);"מוקד חירום לסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית" – מוקד חירום טלפוני של מוסד ציבורי שנקבע לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120., שעיקר פעילותו סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, והוא אחד מאלה:(1)מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס (קרית שמונה והגליל) (ע"ר);(2)סיוע לנשים ונערות נגד אלימות, בנצרת;(3)מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית – חיפה והצפון (ע"ר);(4)מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון (ע"ר);(5)מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל-אביב (ע"ר);(6)מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית – ירושלים ע"ש לינדה פלדמן;(7)תאיר – מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה והטרדה מינית (ע"ר);(8)מסל"ן – מרכז סיוע לנשים – נגב;(9)מרכז הסיוע לנשים דתיות;(10)"אלסואר" – תנועה פמיניסטית ערבית לתמיכה בנפגעות תקיפה מינית (ע"ר);(11)מוקד חירום שהשר, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים, קבע לעניין זה;"מוקד חירום לעזרה ראשונה נפשית" – מוקד חירום טלפוני של מוסד ציבורי שנקבע לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, שעיקר פעילותו מתן עזרה ראשונה נפשית בטלפון, והוא אחד מאלה:(1)ער"ן – עזרה ראשונה נפשית בטלפון (ע"ר); (2)מוקד חירום שהשר, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים, קבע לעניין זה."תחילה2.תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו.
משוב א- א+