אישור החוק - הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס` 7), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏19 ‏מרץ ‏2012 22:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

יצחק הרצוג

נמנע 0

תקציר

 • התיקון לחוק קובע כי בית הדין הרבני יקבע מועד לסידור גט בתוך 45 ימים מיום מתן פסק דין לגירושין. במידה ולא יינתן הגט במועד זה, יקיים בית הדין דיון במתן צו הגבלה תוך 45 ימים נוספים (זאת, במקום החובה הקבועה בחוק כיום לדון במתן צו הגבלה בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין, אשר כמעט ולא קוימה). התיקון מבהיר כי צו הגבלה יכול להינתן גם בהיעדרו של צד לדיון אם הוזמן כדין אך לא התייצב. התיקון קוצב את המועד למתן החלטה בעניין מתן צו ההגבלה ל- 21 ימים ממועד הדיון.
  התיקון קובע מועדים לדיוני מעקב בהם יהיה על בית הדין לבחון את הצורך בהטלת צווי הגבלה, בשינויים או בהחמרתם, וזאת עד שיינתן הגט. אם ניתן צו הגבלה יתקיימו דיוני המעקב אחת ל-90 ימים ואם לא ניתן צו הגבלה, יתקיימו דיוני המעקב אחת ל-45 ימים. דיון מעקב יכול שיתקיים בפני דיין אחד, ואם יסבור שמוצדק להטיל צו הגבלה או לשנותו - יעביר את העניין לדיון בהרכב, שיתקיים תוך 15 ימים.
  בנוסף, התיקון קובע כי הגשת ערעור לא תעכב אוטומטית את ביצוע צו ההגבלה, אלא על פי החלטה מפורשת ומנומקת של בית הדין הרבני הגדול. התיקון קוצב מועדים לדיון בערעור ולמתן החלטה בערעור. על החלטה שלא ליתן צו הגבלה, ניתן יהיה לערער לבית הדין הגדול תוך 60 ימים. הדיון בערעור על פסק דין או על צו הגבלה יתקיים תוך 60 יום ממועד הגשתו, וההחלטה בערעור תינתן תוך 60 ימים אם הערעור הוא על פסק הדין או על צו הגבלה, ותוך 30 ימים אם הערעור הוא על החלטה שלא ליתן צו הגבלה.
  התיקון כולל סעיף המחייב את שר המשפטים והנהלת בתי הדין הרבניים לדווח לוועדת החוקה חוק ומשפט, אחת לשנה במשך חמש שנים, על יישום החוק, על מתן צווי הגבלה וביצועם ועל קיום פסקי דין של גירושין.

החוק המלא


 • חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 7), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 401, מיום י"א בתמוז התשע"א (13 ביולי 2011), עמ' 220.

  תיקון סעיף 3א1.בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 139; התשס"ז, עמ' 460. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3א, במקום "2(7)" יבוא "2(א)(7)". תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי – במקום כותרת השוליים יבוא "סידור גט ודיון בצו הגבלה";במקום סעיף קטן (א) יבוא:"(א)(1)ניתן פסק דין כאמור בסעיף 1, למעט פסק דין כאמור בפסקה (2), יקבע בית הדין הרבני מועד לסידור גט לא יאוחר מ-45 ימים מיום מתן פסק הדין; לא סודר הגט, יקיים בית הדין, בתוך 45 ימים מאותו מועד, דיון שבו ידון במתן צו הגבלה.(2)נתן בית הדין הרבני פסק דין המאשר הסכם גירושין בין הצדדים ונותן לו תוקף של פסק דין, יקבע מועד לסידור גט לא יאוחר מ-45 ימים מיום מתן פסק הדין. (3)בית הדין הרבני יידע את הצדדים בדבר סמכותו ליתן צו הגבלה אם פסק הדין לא יקוים.(א1)לא יינתן צו הגבלה אלא לאחר שניתנה לכל בעל דין הזדמנות להשמיע את טענותיו; לא התייצב צד לדיון אף שזומן כדין, יכול שהצו יינתן בהיעדרו.(א2)החלטת בית הדין הרבני בעניין מתן צו הגבלה תינתן לא יאוחר מ-21 ימים ממועד הדיון; צו הגבלה ייכנס לתוקף במועד נתינתו.";(3)בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "ואולם, בית הדין לא ידחה את מועד כניסתו לתוקף של צו הגבלה שנתן, אלא אם כן ראה שהדבר נדרש בשל נסיבותיו המיוחדות של העניין.";(4)אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג1)(1)ניתן צו הגבלה, יקבע בית הדין הרבני, בתוך 90 ימים ממועד מתן הצו, מועד לדיון מעקב שבו יבחן את הצורך בשינוי הצו או בהחמרתו כדי להביא לקיום פסק הדין, אם לא קוים עד אותו מועד.(2)לא ניתן צו הגבלה, ולא הוגש על כך ערעור כאמור בסעיף 4א(ב), יקבע בית הדין הרבני, בתוך 45 ימים ממועד החלטתו, מועד לדיון מעקב שבו יבחן שוב את הצורך בהטלת צו הגבלה כדי להביא לקיום פסק הדין, אם לא קוים עד אותו מועד.(3)בית הדין יוסיף ויקבע דיוני מעקב במועדים כאמור בסעיף קטן זה עד לקיום פסק הדין; דיון מעקב לפי סעיף קטן זה יכול שיתקיים בפני דיין אחד; סבר הדיין כי בנסיבות העניין מוצדק להטיל או לשנות צו הגבלה, יעביר את העניין לדיון בהרכב שיתקיים בתוך 15 ימים.";(5)סעיף קטן (ד) – בטל.הוספת סעיף 4א 3.אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: "ערעור 4א.(א)ניתן צו הגבלה, והוגש ערעור על פסק הדין או על צו ההגבלה, לא יעוכב ביצוע צו ההגבלה, ואולם בית הדין הרבני הגדול רשאי, מטעמים שיירשמו, להורות על עיכוב ביצועו עד להכרעה בערעור.(ב)קיים בית הדין הרבני דיון כאמור בסעיף 4(א), ולא ניתן צו הגבלה בתוך 21 ימים ממועד הדיון, יראו זאת כהחלטה שלא ליתן צו הגבלה, ובעל דין רשאי לערער על ההחלטה כאמור בפני בית הדין הרבני הגדול בתוך 60 ימים ממועד הדיון; על הדיון בבית הדין הרבני הגדול יחולו ההוראות החלות על דיון במתן צו הגבלה, ובלבד שדיוני מעקב כאמור בסעיף 4(ג1) יתקיימו בפני דיין של בית הדין הרבני הגדול.(ג)(1)בית הדין הרבני הגדול ידון בערעור בתוך 60 ימים ממועד הגשתו.(2)החלטת בית הדין הרבני הגדול בערעור על פסק דין או על צו הגבלה תינתן בתוך 60 ימים ממועד הדיון בערעור.(3)החלטת בית הדין הרבני הגדול בערעור על החלטה שלא ליתן צו הגבלה, תינתן בתוך 30 ימים ממועד הדיון בערעור.תיקון סעיף 64.בסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום "3 ו-4" יבוא "3, 3א, 4 ו-4א".הוספת סעיף 12 5.אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:"דיווח לכנסת – הוראת שעה12.שר המשפטים והנהלת בתי הדין הרבניים ידווחו, בחודש יולי, אחת לשנה במשך חמש שנים, לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, על קיום פסקי דין, על מתן צווי הגבלה ועל ביצועם."
משוב א- א+