קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס` 21), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏19 ‏מרץ ‏2012 21:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תוכן התקציר: מוענק פטור מארנונה למסגרות יומיות המספקות שיקום בתחום התעסוקה לנכי נפש, הזכאים לכך לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש”ס-2000.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 21), התשע"ב–2012*
    התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 432, מיום ח' בטבת התשע"ב (3 בינואר 2012), עמ' 74.

    תיקון סעיף 5ג1.בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938‏ ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31; ס"ח התשע"ב, עמ' 178., בסעיף 5ג(ה), אחרי פסקה (9) יבוא:"(10)מסגרת יומית שעיקר ייעודה מתן שירות שיקום בתחום התעסוקה, לנכי נפש הזכאים לו לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000 ס"ח התש"ס, עמ' 231.; לעניין פסקה זו, "שירות שיקום בתחום התעסוקה" – שירות המנוי בפסקאות (1), (2), (3)(ג) או (4) לפרט א' בתוספת לחוק האמור."תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
משוב א- א+