אישור החוק - הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏19 ‏מרץ ‏2012 18:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

יולי - יואל אדלשטיין
אמנון כהן
דוד אזולאי
מאיר שטרית
מנחם אליעזר מוזס
משה יעלון

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק מורה על העברת הסמכות להתקין הוראות בעניין ייבוא כלים תחרותיים וחלקי חילוף משר התעשייה המסחר והתעסוקה לשר התרבות והספורט, לאחר קיום התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

החוק המלא


  • חוק הנהיגה הספורטיבית (תיקון), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 660, מיום כ"ט בשבט התשע"ב (22 בפברואר 2012), עמ' 380.

    תיקון סעיף 291.בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו–2005 ס"ח התשס"ו, עמ' 110., בסעיף 29(א), במקום "בכפוף להוראות שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם השר" יבוא "בכפוף להוראות שיקבע השר, בהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה".
משוב א- א+