הצעת ועדה - הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס` 39), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏19 ‏מרץ ‏2012 18:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 59

מאיר שטרית
יריב לוין
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

מנחם אליעזר מוזס
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה
שלי יחימוביץ
יצחק הרצוג
משה יעלון
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • אישה השוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים תקופה העולה על 30 ימים תהיה זכאית לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה ובהתאם לתנאי החוק האמור ובלבד שבחודש שקדם לשהייתה במקלט הייתה זכאית לגמלה.

החוק המלא


  • חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 39), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 421, מיום כ"ה בחשוון התשע"ב (22 בנובמבר 2011), עמ' 41.

    תיקון סעיף 21.בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"א, עמ' 1099. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א) –(1)בפסקה (2א), במקום "או (24)" יבוא "(24) או (26)";(2)אחרי פסקה (8) יבוא:"(9)היא שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים תקופה העולה על 30 ימים ושבחודש שקדם לשהייתה במקלט כאמור היתה זכאית לגמלה; לעניין זה, "אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט לנשים מוכות" – כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954‏ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.."תיקון התוספת הראשונה2.בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פסקה (25) יבוא:"(26)אישה השוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים תקופה העולה על 30 ימים ושבחודש שקדם לשהייתה במקלט כאמור היתה זכאית לגמלה; לעניין זה, "אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט לנשים מוכות" – כהגדרתם בסעיף 2(א)(9)."תחולה3.חוק זה יחול על מי שביום תחילתו שוהה במקלט לנשים מוכות תקופה העולה על 30 ימים.
משוב א- א+