להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס` 4), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏13 ‏מרץ ‏2012 18:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק תשלומים לפדויי שבי משנת 2005 מסדיר תשלומים למי שנפל בשבי האויב בעת שירותו לצבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון או בארגונים שפעלו טרם קום המדינה. מטרתו של החוק לבטא את החוב שחבה מדינת ישראל לאנשים שחוו סבל רפואי ונפשי שנים רבות למענה, ואף שנים רבות אחר כך.
  סעיף 5 לחוק קובע את סכום התשלום החודשי לפדוי שבי. כמו כן קובע הסעיף שמי שמלאו לו 67 שנים, זכאי כי כלל התשלומים החודשיים ישולמו לו בכל שנה בתשלום אחד.
  בחוק זה נקבע כי פדוי שבי אשר מלאו לו 80 שנים יהיה זכאי לתוספת תשלום בשיעור 25 אחוזים מהתשלום השנתי.
  לפי נתונים שנמסרו לוועדת החוץ והביטחון, מתוך כ-1700 פדויי שבי שהוכרו לפי החוק, כ-1350 הם מעל גיל 80 וייהנו מהתוספת. אף שתכליתו של חוק תשלומים לפדויי שבי היא תכלית של הכרה והוקרה, ואין מדובר בחוק סוציאלי-שיקומי, לא ניתן להתעלם מכך שפדויי שבי שמלאו להם 80 נדרשים לא אחת להוצאות רפואיות ושיקומיות, לעתים בשל בעיות רפואה מיוחדות כתוצאה מהשבי, ותוספת התשלום תסייע להם רבות.
  כמו כן החוק קובע כי מי שכבר קיבל את התשלום השנתי לשנת 2012 יזכה בתוספת היחסית לפי חוק זה לפני ערב חג הפסח.

החוק המלא


 • חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס' 4), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 449, מיום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012), עמ' 126.

  תיקון סעיף 51. בחוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 977; התשע"א, עמ' 670. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5(א), אחרי פסקה (3) יבוא:"(4)מלאו לפדוי שבי 80 שנים, תיתוסף לתשלומים המשולמים לו לפי פסקה (3) תוספת בשיעור 25 אחוזים."הוראת מעבר2.מי שקיבל תשלום שנתי לפי סעיף 5(א)(3) לחוק העיקרי בעד שנת 2012, תשולם לו התוספת לפי סעיף 5(א)(4) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לא יאוחר מיום י"ג בניסן התשע"ב (5 באפריל 2012).
משוב א- א+