הצעת ועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 103), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏12 ‏מרץ ‏2012 20:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק קובע כי גוף המחויב להעסיק קצין בטיחות לפי תקנות התעבורה, התשכ”א-1961 (להלן – תקנות התעבורה), ומעמיד כלי רכב לרשות עובדיו, יפעיל מערכת לדיווח ומעקב לגבי עבירות תעבורה שמבצעים נהגים בכלי רכב שברשות אותו גוף. החוק יחול על גופים שברשותם כלי רכב מסוג ובמספר כמפורט בתקנות התעבורה, על בעל רישיון מוביל כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, התשנ”ז-1997, על משרדי הסעות ועל רשויות מקומיות שבבעלותן אוטובוס (להלן – תאגיד).
  לפי החוק, מערכת לדיווח ומעקב כאמור תכלול שירות טלפוני ותפעל לאורך כל שעות היממה, למעט בימי מנוחה. כמו כן, במסגרת המערכת יפעל מענה אנושי בימי העבודה ובשעות העבודה הנהוגים בתאגיד, ובלבד שיפעל לא פחות מעשר שעות ביום עבודה, בין השעות 06:00 ל-22:00. ביתר השעות, יופעל מענה אוטומטי ללא מערכת לניתוב שיחות.
  עוד קובע החוק כי על כלי רכב שברשות תאגיד תודבק מדבקה שבה יצוינו פרטי התקשרות עם מערכת לדיווח ומעקב, ובהם גם מספר טלפון מקוצר, הכל כפי שיקבע בתקנות שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
  קצין הבטיחות של התאגיד יחויב לברר דיווחים שהתקבלו ולפעול כלפי עובד התאגיד שברכבו בוצעה עבירת תעבורה, לפי נוהל פנימי שיקבע התאגיד.
  הוראות החוק לא יחולו על גופים ביטחוניים, אגודת מגן דוד אדום ומערך הכבאות.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 103), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 424, מיום ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011), עמ' 48.

  הוספת סעיף 65ד1.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 57. (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 65ג יבוא:"רכב של תאגיד – מערכת לדיווח ומעקב65ד.(א)בסעיף זה – "מערכת לדיווח ומעקב" – מערכת הכוללת שירות טלפוני לדיווח על עבירות תעבורה שמבצעים נהגים בכלי רכב שברשות תאגיד ועל תקינות כלי הרכב, ומעקב אחר דיווחים כאמור;"עובד" – לרבות עובד של קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 201., המועסק בתאגיד;"קצין בטיחות" – אדם שהוסמך לפקח על סדרי הבטיחות התחבורתיים במפעל, בהתאם להוראות לפי סעיף 70(23א);"תאגיד" – מפעל המחויב להעסיק קצין בטיחות ומחזיק כלי רכב לשימוש עובדיו.(ב)(1)תאגיד ינהל מערכת לדיווח ומעקב, שתפעל לאורך כל שעות היממה, למעט בימי מנוחה כהגדרתם בסעיף 70א1(א); הדיווחים יימסרו לקצין הבטיחות של התאגיד או למי שהתאגיד התקשר עמו להפעלת מערכת לדיווח ומעקב.(2)במערכת לדיווח ומעקב יפעל מענה אנושי בימי העבודה ובשעות העבודה הנהוגים בתאגיד, ולא פחות מעשר שעות ביום עבודה בין השעה 06:00 לשעה 22:00, ובלבד שביתר השעות יופעל מענה אוטומטי ללא מערכת לניתוב שיחות; במערכת לדיווח ומעקב של תאגיד הנותן שירות לציבור בכל שעות היממה יפעל מענה אנושי בכל אותן שעות.(ג)על כלי רכב שברשות תאגיד תודבק, במקום הנראה לעין, מדבקה שבה יצוינו פרטי ההתקשרות עם מערכת לדיווח ומעקב של התאגיד, ובין היתר מספר טלפון מקוצר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין מדבקה כאמור, לרבות לעניין גודלה, מקום הדבקתה וכן גודל האותיות והספרות שבה.(ד)קצין בטיחות –(1)יברר דיווחים שהתקבלו על עבירות תעבורה שבוצעו בכלי רכב שברשות התאגיד ועל תקינות כלי הרכב, וינהל מעקב לגביהם;(2)יפעל כלפי עובדי התאגיד שברכב שבשימושם בוצעה עבירת תעבורה, בין שנהגו ברכב ובין שהרשו לאחר לנהוג בו, על פי נוהל שיקבע התאגיד.(ה)השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חובת תאגיד לערוך דוחות תקופתיים הכוללים מידע סטטיסטי על יישום הוראות סעיף זה ולמסרם למי שקבע השר, ובלבד שתאגיד לא יחויב למסור מידע אישי על נהגים.(ו)העובר על הוראות סעיף זה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.(ז)ההוראות לפי סעיף זה לא יחולו על גופים כמפורט להלן, ויחולו עליהם פקודות או הוראות פנימיות, לפי העניין, שיקבעו אותם גופים: (1)צבא הגנה לישראל;(2)יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;(3)משטרת ישראל;(4)שירות בתי הסוהר;(5)הרשות להגנה על עדים;(6)אגודת מגן דוד אדום בישראל שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י–1950 ס"ח התש"י, עמ' 175.;(7)רשות כבאות כהגדרתה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט–1959 ס"ח התשי"ט, עמ' 199., וכן מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בחוק האמור או מי מטעמו;(8)לעניין גופים כמפורט להלן, שהממונה על הביטחון במערכת הביטחון הורה כי אין להחיל על כלי רכב מסוימים שברשותם את ההוראות לפי סעיף זה בשל מעורבות אותם כלי רכב בפעילות ביטחונית: (א)יחידות ויחידות סמך של משרד הביטחון, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;(ב)התעשייה האווירית לישראל בע"מ;(ג)התעשייה הצבאית לישראל בע"מ;(ד)רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ."תחילה ותקנות ראשונות2.(א)תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.(ב)תקנות ראשונות לפי סעיף 65ד(ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
משוב א- א+