להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס` 52), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏12 ‏מרץ ‏2012 19:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יצחק כהן
יצחק וקנין

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • החוק מחיל על שוטרים וסוהרים שיטת עדכון גמלה שנתי לפי עליית המדד במקום הצמדה לעובד פעיל. מוענק לשוטרים ולסוהרים תוספות לקצבה שניתנו בתיקון 50 לעובדי שירות המדינה, תוך התאמה לדירוגים השונים, לתשלומים ששולמו במהלך הזמן לגמלאי המשטרה והשב”ס ותוך התאמה לעובדה שהתוספות מתחילות להיות משולמות ממועד מאוחר יותר מזה ששולמו לגמלאי שירות המדינה. בנוסף יהיו זכאים לתוספת בשל המדד בשנים 2009-2011. הזכאות לתוספות האמורות תחול מהקצבה המגיעה מינואר 2012, ואולם הן ישולמו בהדרגה. כדי לפצות על האיחור במועדי התשלום תשולם בנוסף לתוספות האמורות גם תוספת הפרשים, רובה בשיעור חלקי, לתקופות שעד דצמבר 2011.

החוק המלא


 • חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 52), התשע"ב–2012*
  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 667, מיום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012), עמ' 460.

  תיקון סעיף 81.בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970‏ ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשע"א, עמ' 1004. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8, בהגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית", במקום "שבתוספת השלישית" יבוא "שבחלק א' לתוספת השלישית".תיקון סעיף 702.בסעיף 70(ב) לחוק העיקרי, במקום פסקה (3) יבוא:"(3)סעיף 46(ב) לא יחול;".הוספת סעיפים 71א עד 71א2 והחלפת סעיף 723.במקום סעיף 72 לחוק העיקרי יבוא:"מועד המעבר, המשכורת הקובעת ורשימת הדירוגים הבסיסית 71א.(א)ההגדרה "מועד המעבר" שבסעיף 8 תיקרא, למעט לעניין חישוב תוספות ההפרשים לפי סעיף 9א(ח) המובא בסעיף 71א2, כך:""מועד המעבר" – יום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012)."(ב)ההגדרה "משכורת קובעת" שבסעיף 8 תיקרא כאילו בסופה נאמר: "(4)על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2), פלוני שתכוף לפני פרישתו מהשירות היה לו מינוי לתפקיד שצמודה לו דרגה העולה על דרגתו, והמינוי היה לתקופה העולה על שישה חודשים, תחושב משכורתו הקובעת, בהתאם להוראות הפסקאות האמורות, לפי העניין, על פי הדרגה הצמודה לאותו תפקיד ולא על פי דרגתו; (5)על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2), שולמה לאחר יום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012), תוספת שמקורה בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו ונכרת לאחר המועד האמור על משכורתו של שוטר, בעד התקופה שלפני המועד האמור, לא תובא התוספת האמורה בחשבון לעניין אותן פסקאות, אלא אם כן קבע שר האוצר אחרת, בצו."(ג)ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף 8 תיקרא כאילו במקום הסיפה החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק ב' לתוספת השלישית". עדכון המשכורת הקובעת71א1.(א)סעיף 9 ייקרא כאילו אחרי סעיף קטן (א) נאמר:"(א1)על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי מי שערב פרישתו משירות דורג בדירוג הרופאים ופרש משירות לפני יום ח' בשבט התשע"ב (1 בפברואר 2012), ושיעור הניכוי, בעד קצבת חודש ינואר 2013 ואילך, עולה על שיעור התוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 המגיעה לו בעד אותו חודש, ככל שמגיעה, יופחת ההפרש שבין השיעורים האמורים משיעור העדכון לפי סעיף קטן (א) בעד שנת 2012; לעניין זה, "שיעור הניכוי" – לפי פסקה (3) להגדרה "שיעור הניכוי" שבסעיף 9א המובא בסעיף 71א2."(ב)ההגדרה "המדד הקודם" שבסעיף 9(ב) תיקרא כאילו בכל מקום, במקום "ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008)" נאמר "כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011)" ובמקום "חודש דצמבר 2008" נאמר "חודש דצמבר 2011".תוספות לקצבה71א2.סעיף 9א ייקרא כאילו נאמר בו:"(א)בסעיף זה –"המדד השנתי", לשנה מסוימת – שיעור עליית מדד חודש דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לה;"מוקבל לנושא משרה שיפוטית" – מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית;"קצבת הבסיס" – כמפורט להלן, לפי העניין:(1)לעניין תוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן (ב) – הקצבה המגיעה לפי חוק זה למי שפרש משירות או לשאירו, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר המגיעה במועד המעבר למי שפרש כאמור או לשאירו, ככל שמגיעה לו;(2)לעניין תוספת בשל המדד לשנת 2008 כאמור בסעיף קטן (ג) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (1), בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;(3)לעניין תוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף קטן (ד) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (2), בצירוף תוספת בשל המדד לשנת 2008 המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;(4)לעניין תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (3), בצירוף תוספת בשל הסכמי שכר המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;"שיעור הניכוי" – כמפורט להלן, לפי העניין: (1)לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית – שיעור של 2.25%;(2)לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית – שיעור של 8.5%; (3)לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים – (א)אם פרש עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) יהיה שיעור הניכוי לפי התקופות והשיעורים כלהלן:(1) לגבי קצבת חודש אוגוסט 2011 עד חודש ינואר 2012 – השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש אוגוסט 2011 בקצבה המגיעה לו בעד חודש יולי 2011, ומהמנה האמורה יופחת 1; לעניין הקצבאות האמורות לא יובאו בחשבון תוספת ביגוד ותוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא זכאי להן;(2) לגבי קצבת חודש פברואר 2012 ואילך – הסך הכולל של השיעור האמור בפסקה (1) והשיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש פברואר 2012 בקצבה המגיעה לו בעד חודש ינואר 2012, והפחתת 1 מהמנה האמורה; לעניין הקצבאות האמורות לא תובא תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא זכאי לה;(ב)אם פרש מיום א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011) עד יום ז' בשבט התשע"ב (31 בינואר 2012) – השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש פברואר 2012 בקצבה המגיעה לו בעד חודש ינואר 2012, ומהמנה האמורה יופחת 1; לעניין הקצבאות האמורות לא תובא תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא זכאי לה;"השיעור הקובע", לעניין תוספת הפרשים כמשמעותה בסעיף קטן (ח) – כמפורט להלן: (1)לעניין תוספת הפרשים המשולמת בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש יולי 2011 – שיעור שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ולא פחות מ-50%;(2)לעניין תוספת הפרשים המשולמת בעד קצבת חודש אוגוסט 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 – 100%.(ב)מי שפרש משירות לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו תוספת לקצבה בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס הקבועים לגביו, לגבי אותן קצבאות, בחלק א' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו (בסעיף זה – תוספת שחיקה).(ג)מי שפרש משירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס כמפורט להלן, הכל לפי העניין (בפרק זה – תוספת בשל המדד לשנת 2008):(1)לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) – בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי לשנת 2008 לבין השיעור הקבוע לגביו בחלק ב' בתוספת הרביעית, בהתאם למועד פרישתו;(2)לגבי מי שפרש משירות במהלך שנת 2008 – בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות.(ד)מי שפרש משירות עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, למעט הדירוגים המפורטים בפרטים (3), (4) ו-(6) לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור 0.3% מקצבת הבסיס (בסעיף זה – תוספת בשל הסכמי שכר).(ה)מי שפרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור מקצבת הבסיס השווה להפרש כמפורט בפסקאות (1) עד (3), ובלבד שההפרש כאמור הוא הפרש חיובי, או לשיעור כמפורט בפסקה (4), והכל בהתאם למועד פרישתו (בפרק זה – תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011): (1)לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – ההפרש שבין מכפלת המדד השנתי לשנת 2009 במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;(2)לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 – ההפרש שבין מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות, במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;(3)לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 – ההפרש שבין מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2010 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות, במדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;(4)לגבי מי שפרש במהלך שנת 2011 – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2011 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות, ואולם לגבי מי שערב פרישתו מהשירות דורג בדירוג הרופאים ופרש כאמור עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) – ההפרש שבין השיעור האמור לבין שיעור הניכוי, ובלבד שהוא הפרש חיובי.(ו)על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), היה השיעור הכולל של כל התוספות המגיעות, לפי אותם סעיפים קטנים, לפורש שערב פרישתו היה מדורג בדירוג מרשימת הדירוגים הבסיסית ופרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), או לשאירו, נמוך מ-5%, ייתוסף לתוספת המגיעה לו לפי סעיף קטן (ה), בעד חודש ינואר 2012 ואילך, שיעור מקצבת הבסיס בגובה ההפרש שבין 5% לבין השיעור הכולל כאמור; לעניין זה תובא בחשבון בשיעור הכולל האמור גם תוספת לקצבה שתינתן לפורש כאמור בעד התקופה שקדמה למועד פרישתו משירות, ככל שתיקבע לאחר מועד המעבר.(ז)על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ו), הסכום הכולל של כל התוספות המגיעות לפי אותם סעיפים קטנים למי שפרש משירות או לכל שאיריו בעד קצבה מקצבאות חודש ינואר 2012 עד חודש דצמבר 2012 (בסעיף קטן זה – הסכום החודשי הכולל) ישולם בהתאם להוראות אלה:(1)במועד תשלום הקצבה שבעדה משולם הסכום החודשי הכולל, ישולם הסכום האמור או 940 שקלים חדשים, לפי הנמוך;(2)עלה הסכום החודשי הכולל על סכום של 940 שקלים חדשים, ישולם ההפרש שביניהם, בתשלומים כמפורט להלן, בתוספת שיעור עליית מדד החודש שבו משולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש דצמבר 2012:(א)במועד תשלום הקצבה בעד חודש פברואר 2014 ישולם מההפרש סכום השווה למחצית ההפרש או ליתרת ההפרש שאינה עולה על 300 שקלים חדשים, לפי הגבוה;(ב)יתרת ההפרש, ככל שתיוותר, תשולם במועד תשלום הקצבה בעד חודש פברואר בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016, כך שבכל שנה ישולמו 50% מיתרת ההפרש.(ח)מי שזכאי לתוספת מהתוספות כאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו), יהיה זכאי גם לתוספות כמפורט להלן, לפי העניין (בסעיף זה – תוספות ההפרשים): (1)מי שזכאי לתוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן (ב), תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש דצמבר 2011 בשיעור הקובע מתוספת השחיקה שהיתה משולמת לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן (ב), אילו הסעיף הקטן האמור היה חל לגבי אותן קצבאות, ויחולו לעניין זה השיעורים הקבועים לגבי קצבאות אלה בחלק א' שבתוספת הרביעית;(2)מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008 כאמור בסעיף קטן (ג), תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011, בשיעור הקובע מהתוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה משולמת לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן (ג), אילו הסעיף הקטן האמור היה חל לגבי אותן קצבאות;(3)מי שזכאי לתוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף קטן (ד), תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש דצמבר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011 בשיעור הקובע מהתוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן (ד), אילו הסעיף הקטן האמור היה חל לגבי אותן קצבאות;(4)מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) או (2), תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010 בשיעור הקובע מהסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ואולם לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית יופחת מהתוספת האמורה, בעד קצבת חודש מרס 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010, סכום השווה ל-0.61% מקצבת הבסיס: (א)לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;(ב)לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;(5)מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (3), תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 בשיעור הקובע מהסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שהסכום כאמור הוא סכום חיובי, ואולם לגבי מי שדורג ערב פרישתו בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית או בדירוג הרופאים, יופחת מהתוספת האמורה סכום השווה לשיעור הניכוי כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס, ולגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית יופחת מהתוספת האמורה סכום השווה ל-4.51% מקצבת הבסיס:(א)לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס;(ב)לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות, כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס; (ג)לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2010 לעומת מדד החודש שבו פרש משירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס.(ט)תוספות ההפרשים לפי סעיף קטן (ח) ישולמו בתשלומים כמפורט להלן, בתוספת שיעור עליית מדד החודש שבו משולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש אפריל 2012: (1)תוספות ההפרשים בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש יולי 2011 ישולמו במועד תשלום הקצבה בעד חודש פברואר בכל אחת מהשנים 2014 עד 2018, כך שבכל שנה ישולמו 20% מהתוספות כאמור;(2)תוספות ההפרשים בעד קצבת חודש אוגוסט 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 ישולמו במועד תשלום הקצבה בעד חודש פברואר בכל אחת מהשנים 2014 ו-2015, כך שבכל שנה ישולמו 50% מהתוספות כאמור."דין תוספות לקצבה72.סעיף 9ב ייקרא כאילו –(1)האמור בו מסומן "(א)" ובו, במקום "ו-62(ב)" נאמר "62(ב) ו-78";(2)אחרי סעיף קטן (א) בא:"(ב)לעניין סעיף קטן (א) – (1)תוספות לקצבה המשולמות כאמור בסעיפים קטנים (ז) או (ט) של סעיף 9א, המובא בסעיף 71א2, יראו אותן לעניין הסעיפים האמורים בסעיף קטן (א), למעט לעניין סעיפים 31 ו-37, כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות באותו מועד שבו הן משולמות בפועל;(2)תוספות לקצבה המשולמות כאמור בסעיף קטן (ז) של סעיף 9א, המובא בסעיף 71א2, יראו אותן לעניין סעיפים 31 ו-37 כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות, אף אם שולמו, כולן או חלקן, לפי הוראות אותו סעיף קטן, לאחר מועד תשלום הקצבה כאמור."ביטול סעיף 77א4.סעיף 77א לחוק העיקרי – בטל.תיקון סעיף 78א5.בסעיף 78א לחוק העיקרי, סעיף קטן (ב) – בטל.תיקון סעיף 816.בסעיף 81 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא:"(5א) ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף 8 תיקרא כאילו במקום הסיפה החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק ג' לתוספת השלישית";".תיקון התוספת השלישית7.בתוספת השלישית לחוק העיקרי – (1)אחרי הכותרת "תוספת שלישית" יבוא:
  "חלק א'"
  ;(2)אחרי חלק א' יבוא:
  "חלק ב'ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, כפי שהוחלה לגבי שוטרים בסעיף 71א(ג)
  (1)הדירוג האחיד;(2)דירוג המח"ר;(3)דירוג המהנדסים;(4)דירוג ההנדסאים והטכנאים;(5)דירוג המח"ר המועדף;(6)דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);(7)דירוג משטרתי מיוחד;(8)דירוג מחקר ופיתוח משטרתי;(9)דירוג הקצינים הטכניים;(10)דירוג הקצינים המקצועיים.
  חלק ג'ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, כפי שהוחלה לגבי סוהרים בסעיף 81(5א)
  (1)הדירוג האחיד;(2)דירוג המח"ר;(3)דירוג המהנדסים;(4)דירוג ההנדסאים והטכנאים;(5)דירוג המח"ר המועדף;(6)דירוג המשפטנים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);(7)דירוג הרוקחים;(8)דירוג האחים והאחיות;(9)דירוג טכנאי הרנטגן;(10)דירוג שירות בתי הסוהר מיוחד;(11)דירוג קצינים טכניים;(12)דירוג קצינים מקצועיים."תחילה והוראת מעבר8.תחילתו של חוק זה ביום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012), ואולם תשלום תוספת שחיקה, תוספת מדד בשל שנת 2008, תוספת בשל הסכמי שכר ותוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, בעד קצבת חודש ינואר 2012 עד קצבת חודש מאי 2012, כאמור בסעיף 9א(ז)(1) לחוק העיקרי, המובא בסעיף 71א2 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יהיה לא יאוחר מהמועד שבו משולמת קצבת חודש יוני 2012.
משוב א- א+