אישור החוק - חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס` 14), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏12 ‏מרץ ‏2012 18:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

יצחק כהן
יצחק וקנין
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

משה יעלון

נגד 8

מוחמד ברכה
עפו אגבאריה

נמנע 0

תקציר

 • חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) הינו הוראת השעה האוסרת על העסקה, הלנה והסעה של שוהים בלתי חוקיים מהשטחים בישראל, וזאת במטרה להקשות על מפגעים פוטנציאליים לשהות בישראל. הוראת השעה נחקקה לפני כ-16 שנה, והכנסת האריכה את תוקפה מדי שנה או שנתיים.
  חוק זה בא להפוך את ההסדרים הקבועים בחוק מהוראת שעה להוראת קבע. זאת בשל העובדה כי המצב הביטחוני שהביא לחקיקת החוק עומד בעינו ולא נראה כי צפוי שינוי בעתיד הקרוב.
  בשל הצורך באיזון בין צרכי הביטחון לבין עבודתם הסדירה של נהגי המוניות, החליטה הכנסת להותיר את עבירת ההסעה שלא כדין בנסיבות שאינן מחמירות, כהוראת שעה לשנתיים, כמו גם את ההוראה המסמיכה את נהגי המוניות לדרוש מנוסע מסמכים לפיהם הוא נכנס לישראל ושוהה בה כדין. יתר סעיפי החוק, שעניינם איסורי העסקה, הלנה והסעה בנסיבות מחמירות, הפכו להוראת קבע.

החוק המלא


 • חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 14), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 630, מיום כ"ד בחשוון התשע"ב (21 בנובמבר 2011), עמ' 140.

  תיקון שם החוק1.בחוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 168; התש"ע, עמ' 446. (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "(הוראות שעה)" יבוא "(תיקוני חקיקה)".תיקון סעיף 12.בסעיף 1 לחוק העיקרי – (1)במקום כותרת השוליים יבוא "תיקון חוק עובדים זרים ותיקון חוק הכניסה לישראל"; (2)הרישה – תימחק;(3)בפסקה (2) המתקנת את חוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952‏ ס"ח התשי"ב, עמ' 354., בסעיף 12א המובא בה –(א)בסעיף קטן (ג)(1), בסופו יבוא "הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן עד יום כ"ט באדר ב' התשע"ד (31 במרס 2014).";(ב)בסעיף קטן (ד) –(1)בפסקה (2), בסופה יבוא "הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן עד יום כ"ט באדר ב' התשע"ד (31 במרס 2014).";(2)בפסקה (3), במקום "(הוראות שעה)" יבוא "(תיקוני חקיקה)".
משוב א- א+