קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס` 20), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏28 ‏פברואר ‏2012 18:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 20), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ה' באדר התשע"ב (28 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 441, מיום כ"ח בשבט התשע"ב (21 בפברואר 2012), עמ' 102.

    תיקון סעיף 7א1.בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320; ס"ח התשע"א, עמ' 1020. (להלן – הפקודה), בסעיף 7א(ב), במקום "יעמוד" יבוא "יהיה" ובמקום "על שישה אחוזים" יבוא "בין 5.5 אחוזים ל-6.5 אחוזים".הוראת שעה לשנים 2012 ו-20132.על אף האמור בסעיף 7א לפקודה, כנוסחו בחוק זה –(1)מרכיב ההעמסה הצפוי לתקופה שמיום ט' באייר התשע"ב (1 במאי 2012) ועד ליום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) לא יפחת מ-6.3 אחוזים;(2)קבעה הרשות תעריפי ביטוח לפול לשנת 2013, המייקרים את התעריף הממוצע לביטוח אופנועים בבעלות פרטית במסגרת הפול, לא יפחת מרכיב ההעמסה הצפוי לאותה שנה מ-6.2 אחוזים; לעניין זה, "בעלות פרטית" – בעלות על אופנוע הרשום ברשות הרישוי על שם יחיד שאינו תאגיד, ובלבד שהאופנוע אינו משמש למטרת עסקו של אותו יחיד או של כל אדם או גוף אחר.
משוב א- א+