קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 189), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏28 ‏פברואר ‏2012 18:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189), התשע"ב–2012
    **
    התקבל בכנסת ביום ה' באדר התשע"ב (28 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 403, מיום י"ז בתמוז התשע"א (19 ביולי 2011), עמ' 228.

    תיקון סעיף 40ג1.בפקודת מס הכנסה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ב, עמ' 110. (להלן – הפקודה), בסעיף 40ג –(1)בכותרת השוליים, במקום "מחצית נקודת זיכוי" יבוא "נקודות זיכוי", והמילים "ראשון או שני" – יימחקו; (2)אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג1)על אף האמור בסעיף קטן (ג), יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו היא תנאי להתמחות, זכאי לבחור אם נקודות זיכוי כאמור בסעיף קטן (א) יובאו בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור או החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו, ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור."תחילה ותחולה2.תחילתו של סעיף 40ג לפקודה, כנוסחו בחוק זה, ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), והוא יחול גם על מי שבשנת 2012 טרם סיים את תקופת ההתמחות בתחום עיסוק כאמור בסעיף 40ג(ג1) לפקודה כנוסחו בחוק זה, ובלבד שלא מימש את זכאותו לנקודות זיכוי לפי סעיף 40ג(ג) לפקודה.
משוב א- א+