אישור החוק - הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס` 2), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏27 ‏פברואר ‏2012 19:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נסים זאב
יצחק וקנין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ד' באדר התשע"ב (27 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 435, מיום ט"ז בטבת התשע"ב (11 בינואר 2012), עמ' 84.

    תיקון סעיף 11.בחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז–2007‏ ס"ח התשס"ז, עמ' 161; התשס"ח, עמ' 108. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי "שיתוק ילדים" יבוא "או שקיבלו בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים".תיקון סעיף 22.בסעיף 2 לחוק העיקרי –(1)אחרי ההגדרה "חוק הביטוח הלאומי" יבוא:""טיפול רפואי" – ניתוח שבוצע בישראל עד יום כ"ג בטבת התש"ל (1 בינואר 1970) כחלק מהטיפול במחלת שיתוק ילדים שניתן על ידי המדינה או מטעמה או על ידי מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940 ע"ר 1065, תוס' 1, עמ' (ע) 191 (א) 239.;";(2)בהגדרה "נפגע פוליו", אחרי "במחלת שיתוק ילדים" יבוא "או שקיבל בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים שבה לקה". תיקון סעיף 73.בסעיף 7(ב)(2) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או אם קיבל בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים שבה לקה".תחילה ותחולה4.(א)תחילתו של חוק זה ביום ח' בשבט התשע"ב (1 בפברואר 2012) (להלן – יום התחילה).(ב)תביעות לפי חוק זה יוגשו בתקופה שמיום ז' באדר התשע"ב (1 במרס 2012) ועד יום י' באדר התשע"ה (1 במרס 2015), ולא ישולמו תשלומים לפי חוק זה לגבי תביעות שהוגשו שלא בתקופה האמורה.(ג)תשלומים לפי חוק זה ישולמו למפרע בעד התקופה החל ביום התחילה, ובלבד שנפגע הפוליו, כהגדרתו בחוק זה, הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לפי חוק זה, עד תום עשרה חודשים מיום התחילה; מי שהגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בחלוף עשרה חודשים מיום התחילה, ישולמו לו תשלומים לפי חוק זה רק בעד התקופה שמיום הגשת התביעה ואילך.(ד)לא ישולמו תשלומים לפי חוק זה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.
משוב א- א+