אישור החוק - הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס` 4), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏27 ‏פברואר ‏2012 18:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

ציון פיניאן
אופיר אקוניס
אמנון כהן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ד' בשבט התשע"ב (27 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 583, מיום י"ד באייר התשע"א (18 במאי 2011), עמ' 654.

    תיקון סעיף 11.בחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט–1969‏ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144; התשס"ג, עמ' 455. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – (1)בהגדרה "שירות הציבור", במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה";(2)אחרי ההגדרה "קרוב" יבוא:""ממונה על הגבלות לאחר פרישה" – מי שהוסמך לכך לפי סעיף 5ד(א) ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין;"רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין" – גוף המנוי בטור א' בתוספת השנייה."הוספת סעיפים 5א עד 5ד2.אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:"הגבלות או איסורים נוספים על פורש שמילא תפקיד ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין5א.(א)שר הממונה על רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין יקבע, בצו, על פי הצעת ממלא התפקיד המנוי לצד אותה רשות בטור ב' בתוספת השנייה ובהסכמת שר המשפטים, רשימה של תפקידים או משרות באותה רשות (בחוק זה – רשימת תפקידים), שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים בהתאם להוראות לפי סעיף זה.(ב)צו כאמור בסעיף קטן (א) טעון אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי הוראות אלה:(1)הובא הצו לאישור הוועדה וביקש אחד מחבריה, בתוך 14 ימים, לדון בצו או בחלק מרשימת התפקידים שבו, רשאית הוועדה לקיים דיון בצו או בחלק מרשימת התפקידים, לפי העניין, בתוך 14 ימים מיום הבקשה;(2)לא התבקש דיון או לא התקיים דיון כאמור בפסקה (1), יראו את הצו כאילו אושר לאחר שחלפו 14 ימים מיום שהובא לאישור הוועדה; התבקש דיון כאמור בפסקה (1) רק לגבי חלק מרשימת התפקידים שבצו, יראו את יתרת הרשימה שלא התבקש לדון בה כאילו אושרה בתום התקופה האמורה; (3)הובא צו רשימת התפקידים לאישור הוועדה בפגרת הכנסת או ב-14 הימים שקדמו לסיום כנס של הכנסת, יחולו הוראות פסקאות (1) ו-(2) בשינויים אלה: חבר הוועדה רשאי לבקש לדון בצו או בחלק מרשימת התפקידים שבו, בתוך 28 ימים מיום שהובא לאישור הוועדה, והדיון יתקיים לא יאוחר מתום 14 ימים מתום הפגרה.(ג)בלי לגרוע מהוראות סעיפים 4 עד 5, פורש שמילא תפקיד ברשות, לא יקבל בתקופת ההגבלה זכות ממי שלגביו הופעלה סמכות אכיפה לפי דין בידי רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין אם לפורש היה קשר להפעלתה; בחוק זה – "סמכות אכיפה לפי דין" – לרבות סמכות חקירה או איסוף מידע מודיעיני;"פורש שמילא תפקיד ברשות" – מי שפרש משירות הציבור ובשלוש השנים שקדמו לפרישתו, כולן או חלקן, מילא תפקיד או משרה שברשימת התפקידים;"תקופת ההגבלה" – שלוש שנים מהמועד שבו חדל פורש שמילא תפקיד ברשות למלאו.(ד)(1)ממונה על הגבלות לאחר פרישה ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין, רשאי להטיל על פורש שמילא תפקיד באותה רשות הגבלות או איסורים, שיחולו עליו נוסף על האמור בסעיף קטן (ג) בתקופת ההגבלה, כולה או חלקה, ובלבד שהדבר דרוש לשם מילוי תפקידי אותה רשות, להבטחת טוהר המידות בה או לשם שמירה על ביטחונם האישי של עובדי הרשות או עובדיה לשעבר.(2)הגבלות או איסורים כאמור יוטלו בהתאם למאפיינים הייחודיים של אותה רשות והדרישות הביטחוניות מעובדיה, לפי הוראות שקבע לעניין זה שר המשפטים, בהתייעצות עם השר הממונה על הרשות האמורה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.(ה)הודעה על הטלת הגבלות או איסורים כאמור בסעיף קטן (ד) תינתן לפורש שמילא תפקיד ברשות, לפני פרישתו, במועד שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; ואולם, נודע לממונה על הגבלות לאחר פרישה ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין על פרישתו של פורש כאמור פחות מ-15 ימים לפני מועד הפרישה, יודיע הממונה לפורש על הטלת ההגבלות או האיסורים כאמור בתוך 15 ימים מיום שנודע לו על הפרישה. (ו)שר המשפטים רשאי, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין תגמול שיינתן לפורש שמילא תפקיד ברשות, בשל הגבלות או איסורים החלים עליו לפי סעיף זה.חובת דיווח על קבלת עבודה או טובת הנאה בעסק בתקופת ההגבלה5ב.(א)שר הממונה על רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין יקבע, בצו, על פי הצעת ממלא התפקיד המנוי לצד אותה רשות בטור ב' בתוספת השנייה, ובהסכמת שר המשפטים, סוגי תפקידים או משרות הכלולים ברשימת התפקידים, שלגביהם תחול חובת דיווח בהתאם להוראות לפי סעיף זה.(ב)פורש שמילא תפקיד ברשות והתפקיד שמילא נכלל בסוגי התפקידים או המשרות שנקבעו בצו לפי סעיף קטן (א) ידווח לממונה על הגבלות לאחר פרישה ברשות שבה מילא תפקיד, מוקדם ככל האפשר, על רצונו לקבל משרה, תפקיד או עבודה או לרכוש זכות בעסק או לקבלה בדרך אחרת, כאמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף 6, בתקופת ההגבלה.(ג)קיבל ממונה על הגבלות לאחר פרישה דיווח כאמור בסעיף קטן (ב) וסבר כי לפי סעיף 5א(ג) חל על הפורש איסור לפעול כאמור בדיווח, כולו או חלקו, יודיע לו על כך בתוך 30 ימים מיום קבלת הדיווח; ואולם, אין באי-מתן הודעת הממונה לפי סעיף קטן זה כדי לגרוע מתחולת הוראות סעיף 5א(ג) על הפורש.בקשה למתן היתר לקבלת זכות או לפטור מהגבלה או מאיסור לפי סעיף 5א5ג.(א)פורש שמילא תפקיד ברשות, רשאי לבקש מהוועדה כמשמעותה בסעיף 11, היתר לקבל זכות שחל עליו איסור לקבלה לפי סעיף 5א(ג) או פטור מהגבלה או מאיסור שהוטלו עליו לפי סעיף 5א(ד).(ב)שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין דיון בבקשה לפי סעיף קטן (א) וסדרי הדין בבקשה כאמור, ובין השאר בעניינים אלה:(1) סודיות ואיסור פרסום של החלטת הוועדה לפי סעיף זה, כולה או חלקה;(2)הסיווג הביטחוני של חברי הוועדה הדנים בבקשה לפי סעיף זה.(ג)הוועדה רשאית לעיין במידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בעניין ציבורי חשוב אחר, שלא בנוכחות המבקש או בא כוחו, ובלי לגלות להם את תוכנו, בנסיבות ולפי תנאים שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לרבות לעניין הודעה על החלטה לעיין במידע, הגשת תמצית המידע בפני המבקש וכן לעניין אי-התחשבות הוועדה במידע כאמור שהוחלט על גילויו, אם רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין ביקשה זאת.(ד)דיוני הוועדה בבקשות לפי סעיף זה יתקיימו בדלתיים סגורות, אלא אם כן קבעה הוועדה אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו וההוראות בדבר איסור פרסום הקבועות בסעיף 70 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984‏ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198. , יחולו עליהם, בשינויים המחויבים.הסמכת ממונים על הגבלות לאחר פרישה, ואופן הפעלת סמכויותיהם 5ד.(א)כל אחד מבעלי התפקידים המנויים בטור ב' בתוספת השנייה יסמיך, ברשות אכיפת החוק או איסוף המודיעין המנויה בטור א' לצדו, בעל תפקיד בדרגה בכירה, ולעניין משטרת ישראל – קצין משטרה בכיר שדרגתו לא תפחת מדרגת ניצב משנה, שיהיו נתונות לו הסמכויות של ממונה על הגבלות לאחר פרישה לפי סעיפים 5א ו-5ב.(ב)ממונה על הגבלות לאחר פרישה, יפעיל את סמכויותיו לפי סעיפים 5א ו-5ב, בהתחשב, בין השאר, בכל אלה:(1)אופי המשרה או התפקיד שמילא הפורש ברשות ושבשלהם מוחלים עליו הגבלות או איסורים בהתאם להוראות לפי אותם סעיפים (בסעיף קטן זה – תפקיד);(2)היקף המידע שאליו נחשף הפורש במסגרת מילוי תפקידו, וכן סוגו וסיווגו של המידע כאמור;(3)המשימות שביצע הפורש במסגרת מילוי תפקידו. (ג)ממונה על הגבלות לאחר פרישה רשאי לעיין מחדש בהחלטתו לפי סעיף 5א(ד) או בהודעתו כאמור בסעיף 5ב(ג), לבקשת פורש שמילא תפקיד ברשות, אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן ההחלטה או ההודעה, לפי העניין."תיקון סעיף 8 3.בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "או בהוראה" יבוא "על הוראה", אחרי "כאמור בסעיף 4א(ב)" יבוא "או על הגבלה או איסור שהוטלו עליו לפי סעיף 5א(ד)", והמילים "קנס 50,000 לירות או" – יימחקו.תיקון סעיף 114.בסעיף 11 לחוק העיקרי – (1)בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ופטורים";(2)אחרי "היתרים" יבוא "או פטורים".תיקון סעיף 145.בסעיף 14 לחוק העיקרי – (1)בסעיף קטן (א), אחרי "ההיתר" יבוא "או הפטור", ובמקום "ברכישתה או בקבלתה של הזכות המבוקשת" יבוא "במתן ההיתר או הפטור, לפי העניין";(2)בסעיף קטן (ב) – (א)ברישה, אחרי "היתר" יבוא "או פטור";(ב)בפסקה (2), בסופה יבוא "או לבין מפעיל סמכות האכיפה לפי דין כאמור בסעיף 5א(ג)";(ג)בפסקה (3), אחרי "ההמלצה עליה" יבוא "או הפעלת סמכות האכיפה לפי דין, כאמור בסעיף 5א(ג)";(ד)בפסקה (4), אחרי "של ההחלטה" יבוא "או היקף הנושא שלגביו הופעלה סמכות האכיפה לפי דין, כאמור בסעיף 5א(ג)" ובמקום "ומשקלו" יבוא "ומשקלם".הוספת סעיף 14א6.אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא: "תנאים נוספים למתן היתר או פטור לפורש שמילא תפקיד ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין14א.(א)בלי לגרוע מהוראות סעיף 14, הוועדה לא תיתן לפורש שמילא תפקיד ברשות, היתר או פטור כאמור בסעיף 5ג(א), אלא אם כן נוכחה כי אין חשש שמתן ההיתר או הפטור כאמור יביא לחשיפה של מידע שהפורש נחשף אליו במהלך שירותו ברשות אכיפת החוק או איסוף המודיעין, ושגילויו עלול – (1)לגרום לסיכון או לפגיעה בחיי אדם;(2)לשבש את פעילותה התקינה של הרשות; (3) לגלות את דרכי פעולתה של הרשות או את מקורותיה.(ב)בדיון בבקשה למתן היתר או פטור כאמור בסעיף קטן (א), תביא הוועדה בחשבון גם את השיקולים המפורטים בסעיף 5ד(ב)(1) עד (3)."תיקון סעיף 177.בסעיף 17 לחוק העיקרי –(1)בכותרת השוליים, במקום "התוספת" יבוא "התוספות";(2)האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום "לתוספת" יבוא "לתוספת הראשונה";(3)אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב)שר המשפטים, בהסכמת השר הנוגע בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, להוסיף לתוספת השנייה גופים בשירות הציבור העוסקים באכיפת חוק או באיסוף מודיעין, ורשאי הוא לקבוע בצו כאמור כי הוראות סעיפים 5א עד 5ד יחולו על הגופים האמורים, בשינויים שיקבע כאמור; לעניין זה, "השר הנוגע בדבר" – השר הממונה על הגוף שמתבקש להוסיפו לתוספת השנייה או השר הממונה על ביצוע החוק שמכוחו פועל אותו גוף."תיקון התוספת 8.בתוספת לחוק העיקרי, בכותרת, במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה". הוספת תוספת שנייה9.אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:
    "תוספת שנייה
    (סעיפים 1, 5א(א), 5ב(א), 5ד(א) ו-17)טור א' רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין
משוב א- א+