קריאה שנייה - הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-2012

‏יום שני ‏20 ‏פברואר ‏2012 20:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

יצחק וקנין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 222, מיום י"ח באדר ב' התשס"ח (25 במרס 2008), עמ' 259.

    הגדרות 1.בחוק זה –"בטוחות" – מיטלטלין,~לרבות כסף או שטר, הנמסרים מעובד למעביד לשם הבטחת הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה, וכן נכס משועבד למטרות כאמור;"עובד" – לרבות מועמד לעבודה אצל מעביד;"השר" – שר התעשייה המסחר והתעסוקה.איסור קבלת בטוחות ומימושן2.לא יקבל מעביד, במישרין או בעקיפין, בטוחות מעובד ולא יממשן.סמכות שיפוט ותרופות3.לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיף 2 והוא רשאי –(1)לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין;(2)ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה.עונשין4.(א)מעביד שקיבל בטוחות מעובדו או שמימש אותן בניגוד להוראות סעיף 2, דינו – מאסר שישה חודשים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226..(ב)נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע בסעיף קטן (א); לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.(ג)נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ב), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.תחולה על מעסיק בפועל ועל מזמין שירות5.הוראות חוק זה יחולו, לעניין מעביד ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל, ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, שקיבלו בטוחות מעובד כאמור, לפי העניין, או מימשו אותן בניגוד להוראות סעיף 2; בסעיף זה –"מזמין שירות" ו"קבלן שירות" – כהגדרתם בסעיף 20א(ד) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951 ס"ח התשי"א, עמ' 204.;"מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201..איסור התניה6.זכותו של עובד לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או לוויתור. תיקון חוק בית הדין לעבודה7.בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969‏ ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשס"ז, עמ' 383., בתוספת השניה, בסופה יבוא:"חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב–2012 ס"ח התשע"ב, עמ' ....".תיקון חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה8.בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011 ס"ח התשע"ב, עמ' 62., בתוספת השנייה, בחלק ג', בסופו יבוא:"(16)איסור קבלת בטוחות מעובד או מימושן לפי סעיף 2 לחוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב–2012 ס"ח התשע"ב, עמ' ....."ביצוע ותקנות9.השר ממונה על ביצוע חוק זה, הוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.תחילה10.תחילתו של סעיף 8 ביום תחילתו של חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011.הוראת מעבר11.איסור מימוש בטוחות של עובד כאמור בסעיף 2 יחול גם על בטוחות שנתקבלו מעובד לפני תחילתו של חוק זה.
משוב א- א+