אישור החוק - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 135), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏20 ‏פברואר ‏2012 20:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 135), התשע"ב–2012
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 430, מיום ז' בטבת התשע"ב (2 בינואר 2012), עמ' 68.

    תיקון סעיף 174 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 144., בסעיף 174(ב)(2), בסופו יבוא "במניין השנתיים האמורות לא יובאו בחשבון ימים שבהם שירת המבוטח בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008.".תחילה ותחולה2.תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על מי שהשתחרר משירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 ס"ח התשמ"ו, עמ' 107., למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, בתקופה של שנתיים לפני יום התחילה.
משוב א- א+