קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס` 20), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏20 ‏פברואר ‏2012 20:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

דב חנין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 20), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 432, מיום ח' בטבת התשע"ב (3 בינואר 2012), עמ' 76.

    תיקון סעיף 5ג1.בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938‏
    11
    ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31; ס"ח התשע"א, עמ' 203., בסעיף 5ג(ה), אחרי פסקה (8) יבוא: "(9)מפעל מוגן, לרבות מרכז עבודה שיקומית, המספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בו, ובלבד שלפחות 85 אחוזים מהאנשים עם מוגבלות כאמור משתתפים בתעסוקה בו לפי הפניה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי; לעניין פסקה זו, "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152. , שמלאו לו 18 שנים."תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012)‏.
משוב א- א+