אישור החוק - הצעת חוק הספורט (תיקון מס` 7) (תיקון), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏13 ‏פברואר ‏2012 18:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

יולי - יואל אדלשטיין
נסים זאב
רונית תירוש
ליה שמטוב
מוחמד ברכה
איתן כבל
יריב לוין
משה יעלון

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תיקון זה מתקן את תיקון 7 לחוק הספורט כך שתדחה תחילתן של הוראות החוק המתקן שעוסק במינוי חברים במוסדות שיפוט פנימיים של התאחדות או איגוד ספורט, מיום 1 בינואר 2012 ליום 30 ביוני 2012.

החוק המלא


  • חוק הספורט (תיקון מס' 7) (תיקון), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 646, מיום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012), עמ' 278.

    תיקון סעיף 61.בחוק הספורט (תיקון מס' 7), התשע"א–2011‏ ס"ח התשע"א, עמ' 1031., בסעיף 6, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 11(ו) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4(2) לחוק זה, ביום י' בתמוז התשע"ב (30 ביוני 2012)."תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
משוב א- א+