קריאה שנייה - הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס` 14), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏07 ‏פברואר ‏2012 16:31

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מגלי והבה
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק זה קובע כי כאשר בית המשפט מחייב עבריין לפצות את מי שניזוק מהעבירה בשל הנזק שגרם לו, לפי סעיף 77 לחוק העונשין, התשל”ז–1977, סעיף 26 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א–1971, או סעיף 11 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט–1969, והניזוק הוא קטין בעת ההחלטה, ישלם המרכז לגביית קנסות את סכום הפיצוי, עד לתקרה של 10,000 שקלים. כל סכום שישולם בהמשך על ידי העבריין על חשבון החוב, עד לגובה התשלום ששילם המרכז לניזוק, ייזקף לטובת אוצר המדינה. לא אחת מי שהוטל עליו לשלם פיצוי לניזוק מהעבירה לא עומד בתשלום חובו בכלל, או לא עומד בתשלום החוב במועדו, וחוק זה יאפשר לקרבן לקבל את הסכום שקבע בית המשפט (עד לתקרה) מהמדינה, גם אם הנפגע לא עמד בחובתו.
  בנוסף, תיקון חוק זה מאפשר לנפגע לקבל את סכום הפיצוי מהמדינה על אתר, אף אם הנאשם אינו חייב לשלם את הפיצוי עד למועד מאוחר יותר (כגון אם בית המשפט פסק את הפיצויים בתשלומים, או בתשלום דחוי).
  בחוק זה נוסף גם תיקון לסעיף 77 לחוק העונשין, התשל”ז–1977, שקובע כי אם בית המשפט גזר פיצוי לניזוק מעבירה שישולם במספר תשלומים, והנאשם לא שילם אחד מהם, תעמוד יתרת החוב לפירעון מיידי. כך, החוב יתגבש כבר לאחר אי-עמידה בתשלום הראשון, בשונה מהדין כיום שבו המרכז רשאי להתחיל בהליך של גביית חוב רק לאחר שחייב לא שילם את כל התשלומים שהיה עליו לשלם. תיקון זה חל הן לעניין בגירים והן לעניין קטינים.

החוק המלא


 • חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 14), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום י"ד בשבט התשע"ב (7 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 400, מיום י' בתמוז התשע"א (2 ביולי 2011), עמ' 218.

  הוספת סעיף 3א 1.בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ב, עמ' 26. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 3 יבוא:"פיצוי לקטין שניזוק מעבירה3א.(א)הורה בית המשפט לנאשם לשלם פיצוי כאמור בפסקה (6) להגדרה "חוב" לניזוק מעבירה שביום החלטת בית המשפט היה קטין, ישלם המרכז לניזוק את סכום הפיצוי שנפסק, עד לתקרה של 10,000 שקלים חדשים, בניכוי הסכום ששילם החייב, במועד ובתנאים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.(ב)שילם המרכז פיצוי לניזוק לפי סעיף קטן (א), ייזקף כל סכום שישולם לחשבון החוב, עד לסכום הפיצוי ששילם המרכז כאמור, לטובת אוצר המדינה, בתוספת ריבית החשב הכללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעור ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות."תיקון חוק העונשין
משוב א- א+