הסתייגות - הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס` 6), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏06 ‏פברואר ‏2012 23:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 13

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

רוברט אילטוב
יריב לוין

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • בשנת 2005 החליטה הממשלה להעביר את האחריות על בתי הכלא הביטחוניים – מגידו, עופר וקציעות – מצה”ל לשירות בתי הסוהר. עם העברתם לאחריות שירות בתי הסוהר, לא היו בשירות די סוהרים כדי להפעיל גם את שלושת בתי סוהר אלה, ולכן נקבע בהוראת שעה כי ניתן יהיה להציב חיילים בשירות בתי הסוהר, בתפקידים של אבטחה וליווי אסירים בבתי הסוהר הביטחוניים. בהמשך, נקבע גם כי ניתן יהיה להציבם באגפים בבתי הסוהר המשמשים להחזקת אסירים ביטחוניים בלבד, וכן בתפקידים של שירותי מינהלה הנוגעים לארגון כוח אדם וטיפול בפרט המיועדים לחיילים המשרתים בבתי הסוהר בלבד.
  עוד נקבע בהוראת השעה כי מספר חיילים שישרתו בשירות בתי הסוהר ייקבע בידי שר הביטחון, בהסכמת השר לביטחון הפנים, ובאישור הממשלה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

  כן נקבע כי לחיילים המשרתים במסגרת זו יש מעמד זהה לחיילי צה”ל בכל עניין, לרבות בכל הנוגע לחוקים הנוגעים לחיילים משוחררים ולחוקי השיקום.

  החוק מאריך את הוראת השעה עד ליום י”ט בטבת התשע”ו (31 בדצמבר 2015). כמו כן, על מנת לאפשר רציפות, נקבע כי תחילת החוק תהיה ב-1 בינואר 2012, מועד פקיעתה של הוראת השעה הקודמת.


החוק המלא


 • חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)

  (תיקון מס' 6), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ג בשבט התשע"ב (6 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 641, מיום כ"ג בכסלו התשע"ב (19 בדצמבר 2011), עמ' 261.

  תיקון סעיף 11.בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 138; התשע"א, עמ' 204. , בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)" יבוא "עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)". תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
משוב א- א+