הסתייגות - הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס` 14), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏06 ‏פברואר ‏2012 19:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 26

יריב לוין
ליה שמטוב

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • סעיף 24א לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ”ו-1986 מאפשר את הצבתם של חיילי חובה לשירות סדיר ביחידות של משטרת ישראל שעיקר תפקידן הוא ביטחון המדינה ותושביה. העיקרון העומד מאחורי הסדר זה נובע מכך כי במשך השנים הוטלו על משטרת ישראל משימות ביטחוניות שדרשו מהמשטרה מאמצים מיוחדים לסיכול פיגועים לשם שמירה על ביטחון הפנים של המדינה, וזאת מבלי שהוקצה לה כוח האדם הדרוש לשם משימות אלה.

  הסעיף נקבע כהוראת שעה בשנת 1995, ומאז הוארכה הוראת השעה כמה וכמה פעמים. בין היתר, נקבע בה גם כי הצבת יוצא צבא במשטרת ישראל טעונה את הסכמתו. כמו כן, ליוצאי צבא המשרתים במסגרת זו יש מעמד זהה לחיילי צה”ל בכל עניין, לרבות בכל הנוגע לחוקים הנוגעים לחיילים משוחררים ולחוקי השיקום.

  החוק מאריך את הוראת השעה עד יום י”ט בטבת התשע”ב (31 בדצמבר 2015).


החוק המלא


 • חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 14), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ג בשבט התשע"ב (6 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 626, מיום י"ז בחשוון התשע"ב (14 בנובמבר 2011), עמ' 62.

  תיקון סעיף 61.בחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר), התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 440; התשע"א, עמ' 977., בסעיף 6, ברישה, במקום "י"ח בחשוון התשע"ב (15 בנובמבר 2011)" יבוא "י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)".תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום י"ח בחשוון התשע"ב (15 בנובמבר 2011).
משוב א- א+