קריאה שנייה - הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס` 8), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏06 ‏פברואר ‏2012 18:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

שאול מופז
מגלי והבה
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • בטרם חקיקת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס` 8), התשע”ב–2012 (להלן – החוק המתקן), חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ”ד–1994, קבע כי הבחירות למועצות האזוריות יתקיימו בשני מועדים. בחוק המתקן, אותו יזמה הממשלה, נקבע כי הבחירות לכלל המועצות האזוריות יתקיימו במועד אחד קבוע, וזאת מטעמי יעילות ואחידות. התיקון קובע כי הבחירות לכל המועצות האזוריות יתקיימו בכל חמש שנים, ביום ג` השלישי לחודש טבת, ואם היתה השנה הרביעית שנה מעוברת – ביום ג` הראשון לאותו חודש. קיום המועד האחיד ייכנס לתוקפו לאחר הבחירות הקרובות למועצות האזוריות, אשר יתקיימו בחודש נובמבר השנה ובחודש ינואר 2014.
  החוק המתקן קובע הוראת מעבר, לפיה מועד הבחירות הראשונות שלאחר יום התחילה יהיה ביום ט”ו בסיוון התשע”ח (29 במאי 2018), כך שנציגי המועצות האזוריות המפורטות בחלק א` בתוספת לחוק יכהנו במשך חמש שנים וחמישה חודשים עד למועד זה, ונציגי המועצות האזוריות המפורטות בחלק ב` לתוספת יכהנו במשך 4 שנים וארבעה חודשים.
  בנוסף, בעקבות תהליך הפקת הלקחים אשר נעשה אחרי מערכות הבחירות האחרונות למועצות האזוריות ובאיזון בין הקצאת המשאבים הנדרשת לשם קיום יום הצבעה לחיילים אל מול היענותם הנמוכה להצביע ביום א`, הוחלט לגרוע את אפשרות הצבעת חיילים ביום זה ולצמצם את הצבעתם בבחירות לשלושה ימי ההצבעה.

החוק המלא


 • חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 8), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ג בשבט התשע"ב (6 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 616, מיום א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), עמ' 1568.

  החלפת סעיף 31.בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 248; התשע"ב, עמ' 137. (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 3 יבוא:
משוב א- א+