קריאה שנייה - הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון מס` 8), התשע"ב–2012

‏יום שלישי ‏24 ‏ינואר ‏2012 17:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק המזונות (הבטחת תשלום) קובע תשלום מזונות לזכאים לכך, מטעם המוסד לביטוח לאומי.
  תיקון מספר 8 קובע כי שלילת התשלום האמור בשל נסיעת הזכאי לחוץ-לארץ, תתבצע רק באחד משני המקרים הבאים:
  1- הזכאי יצא את הארץ ארבע פעמים ומעלה באותה שנה קלנדרית. במקרה זה, יישלל התשלום בעד חודש היציאה וחודש השיבה ארצה, וכן בעד חודש בו שהה הזכאי בכל ימי החודש בחוץ-לארץ.
  2- הזכאי שהה מחוץ לארץ שהיה רצופה של יותר מ-72 ימים באותה שנה קלנדרית. במקרה זה, יישלל התשלום בעד כל אחד מהחודשים בהם תקופת שהייתו בחוץ-לארץ עלתה על 72 ימים.
  עוד קובע התיקון כי הוראות אלה לא יחולו על מי שהיה זכאי לתשלום בעד החודש הקלנדרי שקדם לחודש היציאה מהארץ והוא נסע לחוץ-לארץ לפי דרישת מעסיקו ובמימונו, או נסע למטרת טיפול רפואי לו הוא או בני משפחתו (בן זוג, ילד, הורה, אח) נזקקים.

החוק המלא


 • חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון מס' 8), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ט בטבת התשע"ב (24 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 414, מיום ג' בחשוון התשע"ב (31 באוקטובר 2011), עמ' 16 ועמ' 17.

  תיקון סעיף 9א1.בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972‏ ס"ח התשל"ב, עמ' 87; התשע"א, עמ' 21. , בסעיף 9א –(1)סעיף קטן (א) – בטל;(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב)לא ישולם תשלום לזוכה שיצא את ישראל אם מתקיים האמור בפסקאות (1) או (2) שלהלן – בעד התקופות המפורטות בהן:(1)הזוכה יצא את ישראל ארבע פעמים או יותר באותה שנה קלנדרית – בעד חודש היציאה הקלנדרי ובעד חודש השיבה הקלנדרי וכן בעד חודש קלנדרי שבו שהה, בכל ימי החודש, מחוץ לישראל, והכל מהפעם הרביעית שבה יצא את ישראל ואילך; (2)הזוכה יצא את ישראל פחות מארבע פעמים באותה שנה קלנדרית, ואולם סך הימים שבהם שהה מחוץ לישראל באותה שנה קלנדרית עלה על 72 ימים – בעד כל אחד מהחודשים שבהם תקופת שהייתו מחוץ לישראל עלתה על 72 הימים האמורים.";(3)בסעיף קטן (ג)(1) –(א)במקום הרישה יבוא "הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על מי שהיה זכאי לתשלום בעד החודש הקלנדרי שקדם לחודש היציאה ומתקיים בו אחד מאלה:";(ב)במקום פסקת משנה (א) יבוא:"(א)הוא שהה מחוץ לישראל לפי דרישת מעסיקו ובמימונו, בכפוף לאישור המעסיק על הצורך ביציאה אל מחוץ לישראל ועל מימונה כאמור;";(ג)בפסקת משנה (ב), אחרי "לבתו" יבוא "לאחיו,".תחילה 2.תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
משוב א- א+