אישור החוק - הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב-2012

‏יום שני ‏23 ‏ינואר ‏2012 19:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

ליה שמטוב
ראלב מג`אדלה
אורי יהודה אריאל

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב–2012
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ח בטבת התשע"ב (23 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 379, מיום כ"ג באדר ב' התשע"א (29 במרס 2011), עמ' 130.

    הגדרות1.בחוק זה –"משקה משכר" – כהגדרתו בסעיף 2(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968‏ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.;"משקה משכר חזק" – משקה משכר המכיל יותר מ-15.5% אלכוהול לפי הנפח;"פרסומת" – פרסומת מסחרית בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור או לחלקו;"צרכן" – כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 248. ;"שיווק" – מכירה, הספקה או ייבוא של משקה משכר למטרות מסחר, למעט – (1)ייצוא;(2)מכירה בחנויות פטורות ממכס.איסור פרסומת למשקה משכר 2.לא יעשה אדם פרסומת למשקה משכר, ובכלל זה לשם מסחרי של יצרן של משקה משכר – (1)בשלטי חוצות, כהגדרתם בסעיף 214א(ב) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 ס"ח התשל"ז, עמ' 226. (להלן – חוק העונשין);(2)בעיתון או בכל דבר דפוס אחר המיועדים בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18. איסור פרסים או מתנות3.(א)לא ישווק אדם לצרכן משקה משכר חזק שאליו נלווים פרס או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות.(ב)לא ישווק אדם משקה משכר חזק ללא תמורה לצרכן, למעט לשם צריכה במקום שבו המשקה המשכר משווק.(ג)לא יוענק משקה משכר כפרס בתכנית המשודרת בטלוויזיה או ברדיו ולא יוזכר שם מסחרי של יצרן של משקה משכר כמי שמעניק פרס כאמור. הגבלת פרסומת4. פרסומת למשקה משכר לא תכלול אלא פרטים אלה, כולם או חלקם:(1)השם המסחרי של המשקה המשכר;(2)סימן המסחר של המשקה המשכר;(3)השם המסחרי של היצרן של המשקה המשכר; (4)סימן המסחר של היצרן של המשקה המשכר;(5)אריזת המשקה המשכר ומקום מכירתו;(6)מקום ייצור המשקה המשכר ותמונות המקום;(7)אחוז האלכוהול במשקה המשכר;(8)קיומה של תעודת הכשר למשקה המשכר;(9)תחרות שבה השתתף המשקה המשכר, לרבות ציון, דירוג וסוג זכייה בתחרות; (10)מחיר המשקה המשכר;(11)שנת הייצור של המשקה המשכר;(12)פרטי מידע נוספים שקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה, אם הפרסום נעשה בכתב עת מקצועי שעניינו משקאות משכרים והשר אישר לעניין זה. הגבלת מספר פרסומות בעיתון
משוב א- א+