אישור החוק - הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס` 4), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏17 ‏ינואר ‏2012 18:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • החוק קובע כי בעת פירוד בין בני זוג המתגוררים בדירה ציבורית, יועברו הזכויות הנוגעות לדירה לאחד מהם, וזאת לפי נהלים שייקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון ויאושרו על ידי ועדה משותפת של ועדת הכלכלה והוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת.
  החוק מגדיר סיטואציה של ”פירוד” (בה יופעל החוק) כאחד מאלה: התרת הנישואין או חלוף 9 חודשים מיום פתיחת הליך להתרת הנישואין; חלוף 9 חודשים מיום פתיחת הליך למזונות, לחלוקת רכוש או להחזקת ילדים; החלטה סופית של ערכאה שיפוטית בעניין החזקת ילדים; וקביעה שיפוטית כי חל קרע בין בני הזוג או שהם חיים בנפרד.
  עוד קובע החוק כי הנהלים להעברת זכות הדיור בדירה הציבורית, במקרה של פירוד, ייקבעו תוך הבטחת טובת הילדים, ככל הניתן.
  כמו כן, החוק מבהיר כי זכויות ביחס לדירה הציבורית אינן חלק מנכסי בני הזוג ולפיכך לא חלות עליהן הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, הן לא ניתנות להעברה או לוויתור והן אינן מזכות את בן הזוג היוצא מהדירה בפיצוי כלשהו.
  בנוסף, נקבע כי עזיבתה של אישה שסבלה מאלימות במשפחה את הדירה הציבורית, לצורך מגורים במקלט לנשים מוכות, לא תתפרש כוויתור על זכויותיה בדירה. זכויותיה למעשה יישמרו.

החוק המלא


 • חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 4), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת התשע"ב (17 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 393, מיום כ"ה בסיוון התשע"א (27 ביוני 2011), עמ' 194.

  הוספת סעיפים 3א ו-3ב1.בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998 ס"ח התשנ"ח, עמ' 278; התשס"ט, עמ' 216. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 3 יבוא:"הוראות לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פירוד בין בני זוג3א.(א)בסעיף זה –"איזון משאבים בין בני זוג" – הסדר לאיזון משאבים בין בני זוג כמשמעותו בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג–1973 ס"ח התשל"ג, עמ' 267. (בסעיף זה – חוק יחסי ממון); "בקשה ליישוב סכסוך" – בקשה ליישוב סכסוך בין בני זוג, לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220. ;"הליך לחלוקת רכוש בין בני זוג" – לרבות תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג ברכוש, בקשה לאיזון משאבים בין בני זוג או בקשה לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון;"התרת נישואין" – כהגדרתה בחוק יחסי ממון;"פירוד" – אחד מאלה:(1)התרת נישואין או שחלפו תשעה חודשים מיום שנפתח הליך להתרת נישואין;(2)חלפו תשעה חודשים מיום שנפתח הליך בעניין חלוקת רכוש בין בני הזוג, קבלת מזונות או החזקת ילדים, לרבות בדרך של בקשה ליישוב סכסוך;(3)ניתנה החלטה סופית בעניין החזקת ילדים;(4)נקבע בהחלטה שיפוטית כי קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד אף אם תחת קורת גג אחת במשך תקופה מצטברת של תשעה חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנה.(ב)(1)השר יקבע הוראות לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית שבה מתגוררים בני זוג, בעת פירוד, שיבטיחו ככל הניתן את טובת ילדי בני הזוג, תוך איזון ראוי בין טובתם לבין זכותו למגורים בדירה ציבורית של בן זוג עם מוגבלות, אם קיימת.(2)תקנות לפי פסקה (1) יותקנו בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים, ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה והוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת. (ג)הקביעה מי מבני הזוג זכאי למגורים בדירה ציבורית לא תקים לבן הזוג המפונה מהדירה זכות לפיצוי כלפי בן הזוג הזכאי למגורים כאמור, ואולם אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של בן הזוג המפונה מהדירה לסיוע לפי כל דין. (ד)זכות למגורים בדירה ציבורית אינה ניתנת להעברה או לוויתור כלפי בן זוג, לרבות בן זוג לשעבר, ואינה ניתנת לאיזון במסגרת איזון משאבים בין בני הזוג או לחלוקה.שמירת זכויות עקב עזיבת דירה ציבורית בשל אלימות בן זוג 3ב.לא תיפגע זכות למגורים בדירה ציבורית עקב עזיבת הדירה בשל אחד מאלה: (1)שהות במקלט לנשים מוכות כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב–1992 ס"ח התשנ"ב, עמ' 147. ;(2)אלימות מצד בן הזוג, ובלבד שניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור."תקנות ראשונות והוראת מעבר2. תקנות ראשונות לפי סעיף 3א(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו לאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה והוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה; עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות כאמור יחולו, לעניין קביעת הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פירוד בין בני זוג, הכללים כהגדרתם בחוק העיקרי.
משוב א- א+