קריאה שנייה - הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס` 20), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏16 ‏ינואר ‏2012 20:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 20), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 428, מיום ל' בכסלו התשע"ב (26 בדצמבר 2011), עמ' 62.

    תיקון סעיף 421.בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959‏ ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשע"ב, עמ' 82., בסעיף 42 – (1)בסעיף קטן (א), במקום "בשל גילו, מינו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, מוגבלותו, השקפתו או מפלגתו" יבוא "מחמת מינו, נטייתו המינית, מעמדו האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותו הורה, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, מוגבלותו, השקפתו, מפלגתו או שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986‏ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107., לרבות מחמת תדירותו או משכו,";(2)אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1)לעניין סעיף זה רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין."
משוב א- א+