קריאה שנייה - הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס` 14), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏16 ‏ינואר ‏2012 19:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

ציפי חוטובלי
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ”ו-1986 קובע כי תקופת שירות הסדיר של גבר תעמוד על שלושים חדשים. בפועל, ומזה שנים רבות, מוארך השירות הסדיר של הגברים בששה חדשים נוספים, כך שתקופת השירות הסדיר עומדת על שלושים וששה חודשים (שלוש שנים). עד שנת 1995 הוארכה תקופת ששת החודשים כאמור, בצו של שר הביטחון ומאז אותה שנה מוארכת תקופת השירות הסדיר בת ששת החדשים האמורים, מעת לעת, בהוראת שעה.

  החוק קובע כי הוראת השעה תוארך בשנה נוספת, כך שתעמוד בתוקפה עד יום י”ח בטבת התשע”ג (31 בדצמבר 2012).

  בנוסף, מאחר ותוקפה של הוראת השעה האחרונה פג כבר בסוף חודש דצמבר 2011 וכדי שלא ייווצר ”חלל משפטי” בן מספר ימים, נקבע כי מועד תחילתו של החוק יהא ביום ו` בטבת התשע”ב (1 בינואר 2012).

החוק המלא


 • חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 14), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 641, מיום כ"ג בכסלו התשע"ב (19 בדצמבר 2011), עמ' 260.

  תיקון סעיף 11.בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה), התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 332; התש"ע, עמ' 602., בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)" יבוא "עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)".תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
משוב א- א+